viernes, 18 de diciembre de 2015

1 tècnic superior en dret, àmbit econòmic. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

La Junta de Govern Local del dia 17 de novembre de 2015 ha aprovat les Bases reguladores i la Convocatòria de selecció per cobrir la plaça de tècnic/a superior en dret (Àmbit Econòmic).
Les bases es poden consultar a la pàgina web municipal: www.santcugat.cat, i al taulell d'anuncis de la Corporació.
Les sol·licituds per prendre part en aquest procés s'han de presentar al Registre General de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, dins del termini improrrogable de 20 dies naturals a comptar des de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 19 de desembre de 2015 al 7 de gener de 2016, a.i.}
La presidència de la Corporació dictarà resolució aprovant les llistes dels i les aspirants que s'admeten i s'exclouen, que es publicarà a la pàgina web municipal i al taulell d'anuncis de la corporació.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia