viernes, 25 de diciembre de 2015

1 tècnic/a de gestió de residus per a la Mancomunitat Penedès Garraf.

Objecte. L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria de selección d'un/a tècnic/a de Gestió de Residus, per tal de rellevar, mitjançant contracte de relleu, la persona titular de la plaça corresponent de la plantilla de personal laboral de la Mancomunitat Penedès-Garraf acollida a jubilació parcial:
Plantilla de personal laboral.
Denominació : Tècnic/ca de gestió de residus
Adscripció orgànica: Àrea de gestió de residus
Tipologia de jornada: Jornada ordinària.
Nombre de places: 1.
Sistema de selecció: Concurs-oposició
Salari anual: 30. 896,52 €.
Les retribucions a percebre seran les que corresponguin en el moment de cobrir la necessitat, segons la plaça i la categoria professional i les retribucions vigents a la Mancomunitat Penedès Garraf.

1. Funcions a desenvolupar 
a) Atendre, supervisar i avaluar els processos i actuacions de la Mancomunitat Penedès Garraf en les activitats relacionades amb la gestió de residus sota les directrius del Cap de Servei.
b) Sota les directrius del Cap de Servei  fer-se càrrec dels processos de tractament de residus  de l'àmbit de la Mancomunitat Penedès Garraf tenint cura tant del producte d'entrada, del procés, manteniment dels equips, producte final i de la seva comercialització.
c)  Sota les directrius del Cap de Servei  supervisar les diferents recollides de residus bé sigui mitjançant recursos propis  o contractes externes, fent el seguiment complert  dels  serveis  dintre del  àmbit de la Mancomunitat Penedès Garraf.
d) Mantenir la relació tècnica  amb els municipis i amb les  altres administracions.
e) Captar, analitzar i transmetre les dades relacionades amb la recollida i tractament de residus.
f)   Participar en els processos de contractació i redacció dels Plecs de Condicions per la selecció de bens i serveis necessaris.
g) Elaborar procediments, instruccions i tota la documentació necessària relacionada amb la sistematització dels processos de recollida i tractament de residus  i la millora continua d'aquests.
h) Participar activament de tots aquells temes de prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut relatiu als equips de recollida de residus, plantes de tractament i transferència.
i)   I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

2. Requisits de participació. Els i les aspirants hauran de reunir, amb referència a la data de finalització del termini de presentació d'instàncies, els requisits següents:
a) Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol dels altres Estats membres de la Unió Europea o d'Estats als quals, en virtut de Tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes que aquesta es troba definida en el Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea. També podran accedir, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, els cònjuges dels espanyols i dels nacionals d'altres Estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, així com els seus descendents o els del cònjuge sempre que no estiguin separats de dret i siguin menors de 21 anys o majors, dependents.
b) Tenir 16 anys i no haver complert 65 en la data que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.
c) Posseir la capacitat funcional pel desenvolupament de les tasques.
d) Pel fet de tractar-se d'un relleu d'un treballador acollit a jubilació parcial anticipada, per participar en el procés cal estar en situació de desocupació o ser treballador/a de la mateixa Mancomunitat amb contracte laboral de durada determinada (article 12.7.a) de l'Estatut dels Treballadors).
e) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no ha de trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes per accedir a l'ocupació pública.
f) Estar en possessió del títol universitari de Graduat en Enginyeria Industrial, Graduat en Enginyeria Química o Graduat Enginyeria Agrícola, o titulacions equivalents.
g) Estar en possessió del certificat de nivell C de català de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent.
h) Estar en possessió del carnet de conduir B1
i) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el desenvolupament de les funcions corresponents.
4ª.- Presentació de sol·licituds, 4.1 Documentació necessària per participar.
Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar, dins del termini i en el lloc establerts en la base 4.2., la documentació següent:
a) Instància de sol·licitud de participació en la convocatòria, amb indicació expressa del procés selectiu al qual fa referència.
b) Fotocòpia del document nacional d'identitat.
c) Fotocòpia del títol acadèmic requerit en la base 2e. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal que estigui homologat per part del Ministeri d'Educació, Política Social i Esports i que se'n presenti la corresponent traducció jurada.
d) Currículum vitae en el qual s'especifiqui, com a mínim, la informació següent:
- Dades personals i de contacte.
- La formació acadèmica reglada.
- La formació complementària, amb indicació del nombre d'hores lectives de cada curs o seminari.
- L'experiència laboral, amb indicació dels diversos càrrecs ocupats, temps durant el qual s'ocuparen i detall de les funcions desenvolupades.
- Els coneixements i certificats lingüístics.
- Els carnets de conduir de què hom disposa.
e) Documentació acreditativa de l'experiència laboral i de la formació complementària al·legades. S'haurà de presentar original o còpia compulsada. Per exemple:
- Pel que fa a l'experiència laboral, fotocòpia de l'Informe de la Vida Laboral, emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social i qualsevol document que acrediti, d'una banda, el temps treballat, i de l'altra, la categoria professional i/o les funcions o projectes desenvolupats en cada lloc de treball. En el cas d'haver treballat en una administració pública caldrà presentar un certificat de serveis prestats.
- Pel que fa a la formació, fotocòpia de les titulacions o certificats formatius emesos pel centre corresponent. En el cas que s'al·legui una titulació emesa a l'estranger, la persona aspirant haurà d'aportar certificat oficial de reconeixement o convalidació a Espanya.
- L'experiència laboral o la formació que s'al·leguin en el procés però que no resultin acreditades mitjançant la documentació adient no seran objecte de valoració en la fase de concurs.
- Documentació acreditativa d'estar en possessió, si escau, del nivell de català de la Secretaria de Política Lingüística, equivalent o superior, d'acord amb l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre (DOGC 5511), per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística, modificada per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril (DOGC 5610). En cas de no presentar-se l'acreditació documental corresponent, caldrà realitzar la prova de coneixements de la llengua catalana prevista en la base 7.2.
4.2 Lloc i termini de presentació de sol·licituds.
Les sol·licituds per participar en la convocatòria es poden presentar al Registre General de la Mancomunitat l Penedès Garraf (Avinguda de Cubelles 88,08800 de Vilanova i la Geltrú) dins del termini improrrogable deu dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya {del 24 de desembre de 2015 al 2 de gener de 2016, a.i.}, o bé mitjançant alguna de les altres formes previstes per l'article 38.4 de la Llei 39/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia