sábado, 12 de diciembre de 2015

director-gerent de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

CONVOCATÒRIA I BASES PER A LA SELECCIÓ DE LA PLAÇA DE DIRECTOR-GERENT DE LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A MALLORCA
Base 1. Finalitats, funcions i activitats de la Fundació
Els Estatuts de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca foren aprovats pel Patronat d’aquesta Fundació en sessió del 5 d’abril de 2011 i pel Ple de l’Ajuntament en sessions del 19 d’abril i el 30 de juny de 2011, i publicats al BOIB núm. 181, de 3 de desembre de 2011. El seu article 5 estableix que “la Fundació té per objecte el foment i la difusió del coneixement artístic, facilitant la tasca creadora de futurs artistes, en íntima i constant col·laboració amb tots els sectors ciutadans, superant els esquemes museístics habituals amb una realitat cardinal, dinàmica, que expliqui vivencialment l’estètica de l’art contemporani”.
D’altra banda, l’article 6 enumera les següents funcions de la Fundació:
- Custodiar, conservar i administrar el fons patrimonial, documental, bibliogràfic i artístic propi de la Fundació.
- Custodiar i conservar els fons que pugui acollir temporalment com a dipòsit o cessió temporal, amb motiu d’exposicions o d’altres.
- Conservar el patrimoni arquitectònic que comprèn l’Edifici Moneo, el Taller Sert, Son Boter, la Casa de l’Amo de Son Boter, el Taller de Litografia i l’anomenat “Territori Miró”.
- Promoure l’art i la cultura en totes les seves manifestacions.
- Difondre les activitats artístiques al municipi de Palma acostant-les a la nostra comunitat i a la implicació de la societat civil.
- Impulsar la creació artística en totes les seves manifestacions.
- Optimitzar el cost i el rendiment de les activitats que es programin.
- Fomentar la creativitat, la reflexió, la investigació i la formació en totes les manifestacions artístiques, per tal de generar coneixement, pensament i debat.
- Gestionar els espais artístics adscrits a aquesta Fundació (Edifici Moneo, Taller Sert, Son Boter, Casa de l’Amo de Son Boter, Taller de Litografia, Tallers Gràfics, jardins i altres del Territori Miró) i els que s’hi puguin adscriure en un futur.
- Atreure i arribar a un públic plural com a clau de viabilitat i vitalitat i cohesió social.
- Comprometre’s amb la llengua catalana i la nostra realitat sociocultural, com també amb el territori i el medi ambient.
Finalment, l’art. 7 estipula que “per a aconseguir els fins fundacionals la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d’acord amb la normativa sobre fundacions”. Segons aquest article pot dur a terme, entre d’altres, les següents activitats:
- actuacions destinades a la conservació, la catalogació, la investigació i la difusió del fons patrimonial i artístic
- actes i manifestacions culturals, conferències, publicacions, exposicions, mostres artístiques, seminaris, concerts, cursos, lectures poètiques o similars
- edició de catàlegs, llibres i altres tipus de publicacions i edicions en diferents suports
- concessió de premis, beques i estímuls per a la creació artística
- activitats educatives: creació d’experiències i relats que es generin al voltant del Territori Miró i de la contemporaneïtat en general, cercant llaços i complicitats amb moviments socials, altres institucions, entitats i associacions
- impuls constant dels tallers gràfics i els tallers de creació adreçats a artistes i creadors en general, en un equilibri entre la memòria i la innovació, i estimulant la creació i el suport a joves creadors
- generació de xarxes d’activitats de reflexió en relació amb els continguts de les exposicions i de les activitats educatives
Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s’han de dur a terme segons les normes que les regulen específicament i obtenint, si escau, els permisos o llicències pertinents.
El Patronat té llibertat a l’hora de determinar les activitats de la Fundació per a aconseguir els objectius o les finalitats esmentades anteriorment.
Base 2. Atribucions del director-gerent. L’article 23 dels dits Estatuts estableix que en l’àmbit tècnic correspon al director-gerent:
a. Dirigir el funcionament ordinari de la Fundació per a la consecució dels objectius de la mateixa de conformitat amb el pressupost i programa d’activitats aprovat pel Patronat i la Comissió de Govern.
b. Proposar a la Comissió de Govern l’organigrama de personal.
c. Proposar la programació anual de les activitats de la Fundació.
d. Presentar la memòria anual de les activitats realitzades.
e. Impulsar i realitzar l’elaboració de bases de dades, llibres, catàlegs, guies didàctiques i altres materials relacionats amb els fons de la Fundació.
f. Tenir cura de la projecció pública de les activitats de la Fundació i d’impulsar tota classe d’iniciatives que permetin la captació de recursos aliens.
g. Ser el responsable últim de la direcció dels recursos humans i de la coordinació dels caps de departament i altres caps de la Fundació, i vetllar, juntament amb el cap del departament d’Administració perquè els encàrrecs, funcions i tasques assignades al personal s’executin correctament, així com el seguiment de les baixes i absentisme laboral i, en el seu cas, exercir les potestats disciplinàries davant les possibles infraccions que es cometin i proposar a l’òrgan competent (presidenta o comissió de govern) l’adopció de les sancions i/o mesures que corresponguin.
h. Fer-se càrrec de tots els aspectes relacionats amb la promoció de les activitats de la Fundació: elaboració de programes, relacions amb els mitjans de comunicació, publicitat, relacions públiques...
i. Despatxar la correspondència i altres assumptes, si se li encarreguen.
j. Altres tasques que el Patronat, la Comissió de Govern o el/la president/ta li puguin encarregar.
A continuació preveu que per a dur a terme les funcions de caràcter econòmic i administratiu li correspon:
a. Formular els comptes anuals confeccionats a aquest efecte per a presentar a la Comissió de Govern i sotmetre’ls a l’aprovació definitiva de la Junta del Patronat (balanç, compte de resultats i memòria econòmica al costat de la memòria d’activitats, liquidació del pressupost i inventari).
b. Redactar i sotmetre a la Comissió de Govern per a la posterior aprovació definitiva de la Junta del Patronat el pla d’actuació de l’exercici següent, juntament amb el corresponent pressupost d’ingressos i despeses.
c. Gestionar i executar el pla d’actuació i el pressupost aprovat pel Patronat seguint les directives marcades per la Comissió de Govern, dins el límit que disposa la Junta del Patronat.
Base 3. Règim de contractació i incompatibilitats
El candidat designat per a ocupar la plaça que es convoca haurà de subscriure un contracte d’alta direcció, regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost, amb una durada de dos anys i amb la possibilitat de pròrroga de dos anys com a màxim, llevat de denúncia expressa per qualsevol de les dues parts formulada amb un mes d’antelació a la data del seu venciment.
La retribució del director-gerent s’estableix en 48.593,44 €. Estarà sotmès al règim establert a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
La seva dedicació a la Fundació serà completa (40 hores setmanals) i no podrà desenvolupar cap altra activitat laboral, mercantil o vinculada al comerç de l’art o col·leccionisme privat. Excepcionalment, es podrà acceptar la seva participació en algun projecte extern a la Fundació, amb l’autorització de la Comissió de Govern.
Base 4. Requisits i mèrits dels candidats
1. Els candidats han de complir els requisits següents:
a. Ser major d’edat i tenir la nacionalitat espanyola o la d’un país membre de la Unió Europea. En cas contrari, abans de subscriure el contracte haurà d’acreditar residència legal i permís de treball a les Illes Balears.
b. Disposar d’una titulació universitària amb el nivell de llicenciatura o grau.
c. Tenir una trajectòria i una experiència significatives de direcció o gestió de museus, centres d’art o d’espais culturals.
d. Tenir coneixements sòlids en art modern i contemporani, i en gestió cultural.
e. Dominar les llengües catalana (nivell mínim requerit C1), castellana i anglesa (nivell mínim requerit C1). Si no és espanyol i procedeix d’un país on l’idioma oficial no és el castellà ha d’aportar un títol acreditatiu del domini d’aquest idioma.
f. Projecte de funcionament de la Fundació per als pròxims dos anys, que inclogui els objectius a assolir, les línies bàsiques d’actuació, els criteris de feina i altre planificació que es consideri adient proposar.
Els aspirants a la plaça que no disposin del document acreditatiu del domini mínim requerit de C1 de llengua catalana i/o C1 de la llengua anglesa podran realitzar una prova específica de cada una de les llengües. Aquesta prova serà valorada com apte o no apte només a l’efecte d’aquesta convocatòria. Els candidats que no puguin complir el requisit de llengües o de qualsevol dels altres requisits exigits a la base 4.1 seran exclosos del procés de selecció.
2. Es valoraran els mèrits següents:
a. Llicenciatura o grau en història de l’art.
b. Cursos de postgrau o màsters en gestió cultural, de patrimoni i museologia.
c. Experiència en gestió de col·leccions artístiques.
d. Capacitat per a desenvolupar xarxes de relacions, tant nacionals com internacionals, que propiciïn la col·laboració amb centres d’art, espais de creació, i/o organismes culturals per a l’organització conjunta de projectes i activitats.
e. Coneixements i vinculació amb el món de la cultura i l’art a les Illes Balears.
f. Experiència en l’elaboració de plans d’actuació, pressuposts i gestió de projectes culturals.
g. Coneixement suficient dels agents econòmics susceptibles d’aportar recursos financers, humans i culturals a la Fundació, així com capacitat per a desenvolupar programes que n’incentivin el patrocini.
h. Dots de lideratge i capacitat de motivar l’equip de treball.
i. Capacitat per a dirigir la gestió econòmica, comptable i administrativa de la Fundació, així com per a estimular i coordinar iniciatives vinculades a l’increment de recursos propis i al desenvolupament de programes i projectes de mecenatge i patrocini.
j. Capacitat per a representar la Fundació en totes les funcions que li deleguin els òrgans de govern de la Fundació.
k. Publicacions i aportacions a l’anàlisi de la gestió cultural i artística en l’àmbit de la cultura contemporània.
 
Base 5. Presentació de candidatures
Els candidats hauran d’aportar la següent documentació:
a. Document acreditatiu de la identitat i la nacionalitat, així com, si escau, els oportuns permisos de residència i de treball.
b. Currículum amb els documents acreditatius dels requisits i mèrits establerts a la base 4 que s’han al·legat, amb el mateix ordre que els assenyalats al CV (especialment títols acadèmics, llengües requerides i certificats acreditatius de l’experiència professional).
c. Projecte de funcionament de la Fundació que es proposa per als pròxims dos anys, que inclogui els objectius a assolir, les línies bàsiques d’actuació, els criteris de feina i d’altra planificació que es consideri adient proposar, amb una extensió màxima de 10 fulls (20 pàgines), lletra calibri, interlineat senzill, cos de lletra 12 i marges de 2,5 cm.
Si la documentació es presenta en un idioma diferent al català o castellà s’haurà d’acompanyar amb una traducció efectuada per traductor jurat.
Base 6. Presentació de sol·licituds
Els aspirants hauran de presentar el model de la sol·licitud normalitzat per duplicat disponible al web de la Fundació http://miro.palma.es) perquè l’interessat es quedi una còpia segellada de la sol·licitud presentada, juntament amb la documentació original o fotocòpia compulsada de la base 5, en un sobre tancat en el qual s’indiqui: “Concurs per a la contractació del director gerent de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca” en el termini de 10 dies hàbils –el dissabte es considera inhàbil– comptats des de l’endemà que es publiqui aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB){del 13 al 28 de desembre de 2015, a.i.}, en horari de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, a:
Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca –Departament d’Administració–
C. de Saridakis, 29
07015 Palma (Illes Balears)
Si el darrer dia de presentació és festiu o inhàbil s’entendrà prorrogat al següent dia hàbil.
La sol·licitud i la documentació també es podran presentar mitjançant correu certificat, justificant la data mitjançant el segell de l’oficina de Correus o qualsevol de les altres formes previstes per l’art. 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Són responsabilitat exclusiva dels interessats les gestions necessàries perquè la Fundació rebi la documentació lliure de càrregues.
No presentar les sol·licituds en el temps i la forma establerts determinarà que no s’admeti l’aspirant.
Els aspirants del procés selectiu declarat desert per la Comissió de Govern de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca del passat 4 de desembre, que vulguin presentar-se al nou procés selectiu només hauran de presentar una sol·licitud en què manifestin la disposició a realitzar la prova específica de la llengua o llengües que no puguin acreditar documentalment.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia