jueves, 10 de diciembre de 2015

Oferta d’ocupació pública de 2015 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

2. Contingut de l’oferta 1. La present oferta d’ocupació pública conté places corresponents a llocs de treball que estan dotats pressupostàriament i inclosos en les relacions de llocs de treball aprovades. Els llocs esmentats es troben vacants o es troben exercits de mode interí o temporal, pertanyent, en tot cas a sectors, funcions i grups que es consideren absolutament prioritaris o afecten el funcionament dels serveis públics essencials, i estan inclosos entre els previstos en l’article 32.2 de la Llei 8/2014, de 26 de desembre, de la Generalitat, de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2015.
2. Les places a què es refereix l’apartat anterior ascendeixen a un total de 262, i són les que s’indiquen en els annexos del present decret, amb especificació del cos o escala, així com del nombre de llocs de l’oferta compresos en cada apartat.
3. En la present oferta s’inclouen 130 places que corresponen al torn lliure (annex I) i 132 a promoció interna (annex II), complint la previsió de l’article 119 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, quant a la reserva per a la promoció interna del personal.
4. Les places incloses en l’annex II que resulten desertes després del corresponent procés selectiu de promoció interna no podran ser acumulades a convocatòries de torn lliure.
ANNEX I  - Torn lliure
Cossos - Torn lliure general - Torn lliure personal amb diversitat funcional - Total
A1-03 Cos Superior d’Intervenció i Auditoria de la Generalitat - 3 - 0 - 3
A2-30 Cos Superior de Gestió de Tributs 9 - 0 - 9
A1-06 Cos Superior Tècnic d’Enginyeria en Informàtica 7 - 1 - 8
A2-02 Cos Superior de Gestió en Enginyeria Tècnica en Informàtica 7 - 1 - 8
A1-14 Cos Superior Tècnic d’Enginyeria de Telecomunicació 2 - 0 - 2
A2-11 Cos Superior de Gestió en Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions 3 - 0 - 3
A1-12 Cos Superior Tècnic d’Enginyeria Industrial 4 - 0 - 4
A2-09 Cos Superior de Gestió d’Enginyeria Tècnica Industrial 7 - 1 - 8
A1-13 Cos Superior Tècnic d’Enginyeria de Mines 1 - 0 - 1
A2-10 Cos Superior de Gestió en Enginyeria Tècnica de Mines 3 - 0 - 3
A1-17 Cos Superior Tècnic d’Enginyeria de Monts 2 - 0 - 2
A2-13 Cos Superior de Gestió en Enginyeria Tècnica Forestal 4 - 0 - 4
C1-13-03 Agents Mediambientals 11 - 1 - 12
A1-28-01 Cos Superior Tècnic d’Investigadors Científics, Escala: Científic Titular 7 -  0 - 7
A1-28-02 Cos Superior Tècnic d’Investigadors Científics, Escala: Investigador 9 - 1 - 10
A1-01 Cos Superior Tècnic d’Administració General 20 - 2 - 22
A2-01 Cos Superior de Gestió d’Administració General 17 - 2 - 19
APF-01-01 Subalterns (diversitat funcional intel·lectual) 0 - 5 - 5
Totals                         -   116  -  14   -   130

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia