viernes, 25 de diciembre de 2015

borsa de treball de netejador/a, en la categoria d'adjudant de conservació i manteniment, en règim de personal laboral temporal, mitjançant concurs. Ajuntament d'Alaior (Menorca-Illes Balears)

1.- OBJECTE. L’objecte de la present convocatòria és la creació d'una borsa de treball de netejadora, en la categoria professional d'ajudant de conservació i manteniment, amb caràcter laboral temporal, per cobrir de manera ràpida i àgil les necessitats de personal que puguin sorgir amb motiu del període vacacional, baixes mèdiques, excedències, augment temporal de treball o altres causes que eventualment es puguin produir.
S'estableix com a procediment selectiu el concurs de mèrits, que es regirà per les presents bases.
2.- FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL. Les principals funcions a desenvolupar són les de neteja de l'edifici i dependències municipals i així com qualsevol altra funció, que d'acord amb la categoria professional li pugui ser encomenada pels seus superiors, sense que es requereixi per a la realització de les tasques més què l'atenció deguda i l'aportació essencialment de l'esforç físic.
La jornada de treball i horari es determinarà en el moment de formalitzar el contracte de treball, en funció de les necessitats de personal que es pretengui cobrir amb la contractació laboral temporal.
3.- CONDICIONES I REQUISITS DELS/ DE LES ASPIRANTS. 3.1.- Les persones interessades a participar en el present procediment selectiu hauran de reunir, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, les següents condicions, d'acord amb l'article 56 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
 1. Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o d’aquells estats en els quals sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors.
 2. Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l’exercici de les funcions corresponents del lloc de treball, i no trobar-se inclòs en cap de les causes d'incapacitat previstes en la legislació pel desenvolupament del càrrec. Per altra banda, les persones que al·leguin discapacitats físiques o psíquiques hauran de presentar, un certificat dels òrgans competents en el que s'acrediti dita condició i si té la capacitat per a l'exercici de les tasques pròpies del càrrec.
 3. Tenir 16 anys complerts i no excedir, en el seu cas, de l’edat màxima de jubilació forçosa d'acord amb la legislació vigent.
 4. No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per treballs o càrrecs públics per resolució judicial, per l’accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que desenvolupava en el cas del personal laboral, en el que hagués estat separat o inhabilitat. En aquest cas, de ser nacional d’altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinaria o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes, l’accés al treball públic.
 5. Estar en possessió del títol de certificat d'estudis primaris o graduat en educació secundaria obligatòria (ESO) o equivalent. En el cas de titulacions expedides a l'estranger, caldrà aportar la corresponent documentació que n'acrediti l'homologació.
 6. Declaració responsable de tenir coneixements de les obligacions que es deriven de la normativa d’incompatibilitats establertes a la Llei 53/1984, de 26 de desembre.
 7. Disponibilitat d'incloure dins de la jornada de treball els dies de les festes patronals d'Alaior, de ser necessari.
3.2.- Els aspirants han de reunir els requisits establerts en aquestes bases a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-los durant tot el procés selectiu.
4.- FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUS. Les sol·licituds per a participar en el present procés de selecció s'adreçaran a la Batlessa i es presentaran directament en el Registre General d'entrada de l’Ajuntament d’Alaior, c/ Major, núm. 11, en horari de 8:00 a 14:30 de dilluns a divendres i de 9:00 a 13:00 els dissabtes, o bé en les demés oficines públiques assenyalades en l’article 38.4 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
En cas d'utilitzar l'oficina de correus o el registre de qualsevol altre òrgan administratiu que no sigui el de l'Ajuntament d'Alaior s'haurà de remetre còpia de la instància presentada al fax núm. 971372958 i dirigit al Registre general d'entrada de l'Ajuntament d'Alaior, dins del termini de presentació de sol·licituds.
El termini de presentació de dites sol·licituds serà de 20 dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació de les bases en el butlletí oficial de les Illes Balears.{del 25 de desembre de 2015 al 13 de gener de 2016, a.i.} A efectes informatius, també es publicarà en el taulell d'anuncis i a la pàgina web municipal “http://alaior.sedelectronica.es".
Els drets de participació en aquesta convocatòria, d'acord amb l'Ordenança Fiscal 2/4 de 30 de maig de 2013, estan fixats en 10 euros, que s'han de fer efectius mitjançant ingrés al compte bancari (IBAN) ES81 2100 0060 1502 0018 7670 tot indicant el nom de l'ordenant i l'assumpte “prova selectiva netejador/a”. No obstant, estaran exempts del pagament de la taxa els que estiguin inscrits a l'atur.
A les instàncies, que es presentaran d'acord amb el model de l'annex I, hi haurà de constar la manifestació expressa de reunir totes i cadascuna de les condicions exigides en la base tercera de la convocatòria, referida sempre a la data d’expiració del termini de presentació de sol·licituds, i, alhora, s'hi haurà d’adjuntar la següent documentació:
 1. DNI (original o còpia autenticada);
 2. Documents acreditatius dels mèrits que s'al·leguin (originals o còpies autenticades), significant que els mèrits no justificats documentalment o presentats fora de termini no seran valorats;
 3. Certificat vida laboral emès per la seguretat social (original o còpia autenticada);
 4. Original o còpia acarada de la titulació exigida
 5. L'annex II complimentat;
 6. Justificant del pagament dels drets d'exàmens.
 7. Compromís de disponibilitat de treballar els dies de les festes patronals d'Alaior, en cas que sigui necessari.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia