miércoles, 23 de diciembre de 2015

ajudes del Pla Renove de Calderes Domèstiques 2016, destinades a la substitució de les calderes actuals per unes altres de major eficiència energètica, i l’adhesió d’empreses instal·ladores.

1. Objecte i beneficiaris de les ajudes 1. L’objecte de la present resolució és establir, junt amb el que disposa l’Orde 1/2012, de 12 de març, de la Conselleria d’Economia, Indústria i Comerç, per la qual s’establix el procediment i el marc general per a la concessió d’ajudes per l’Agència Valenciana de l’Energia, AVEN (DOCV 6740, 23.03.2012), les bases reguladores i la convocatòria de l’IVACE del Pla Renove de Calderes Domèstiques de la Comunitat Valenciana 2016, destinat a la renovació de les calderes actuals per altres de condensació amb un sistema de control/regulació eficient.
2. Es consideren beneficiaris de les ajudes totes les persones físiques propietàries, usufructuàries o arrendatàries d’un habitatge situat a la Comunitat Valenciana.
No podran obtindre la condició de beneficiaris els sol·licitants en què concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Només podrà presentar-se una sol·licitud d’ajuda per cada persona interessada.
3. Així mateix es regula en aquesta convocatòria l’adhesió d’empreses instal·ladores necessàries per al seu desenvolupament.
4. Per a un millor enteniment de la convocatòria es defineixen els termes següents:
a) Sol·licitant/comprador: persona física propietària, usufructuària o arrendatària d’un habitatge situat a la Comunitat Valenciana que desitja substituir la caldera en ella ubicada.
b) Empresa instal·ladora: persona física o jurídica que realitza el muntatge i la reparació de les instal·lacions tèrmiques en l’àmbit del RITE (Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis RITE), que a més, exerceix les activitats de muntatge, reparació, manteniment, i control periòdic d’instal·lacions de gas, complint els requisits establits en la Instrucció tècnica complementària ITC-ICG 09 (empresa installadora de gas) i que està donada d’alta en el Registre Integrat Industrial d’empreses instal·ladores o mantenidores d’instal·lacions tèrmiques d’edificis (calefacció, climatització i aigua calenta sanitària), i en el Registre Integrat Industrial d’empreses instal·ladores de gas.
c) Entitat col·laboradora: entitat externa que col·laborarà en la gestió de la convocatòria d’ajudes, segons el que estableix l’article 8 d’aquesta resolució
d) Campanya: període durant el qual es podran adquirir les noves calderes i sistemes de regulació/control i optar a l’ajuda d’aquesta convocatòria.
e) Oficina de campanya: són els mitjans humans, informàtics i telefònics que l’entitat col·laboradora destina al desenvolupament de la convocatòria, per al seu control i correcta gestió.
f) Bo d’ajuda: full normalitzat de sol·licitud d’ajudes que ha de tramitar-se telemàticament o per correu ordinari davant de l’oficina de campanya, segons el que disposa l’article 10 d’aquesta resolución
 9. Termini per a adquirir les calderes 1. La data d’inici de campanya serà el 12 de gener de 2016 i finalitzarà el 17 de juny de 2016, o en el moment d’esgotament del pressupost assignat a aquesta convocatòria. Si tal circumstància es produïra amb anterioritat al 17 de juny de 2016, finalitzarà la concessió de les ajudes per mitjà de publicació en el DOCV de la corresponent resolució de la directora general de l’IVACE.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia