sábado, 12 de septiembre de 2015

1 director de l’Àrea de Promoció i Patrocini. Patronat de la Fundació per a l’Esport Balear

Acord del Patronat de la Fundació per a l’Esport Balear pel qual s’aproven la convocatòria i les bases per a la selecció d’un director de l’Àrea de Promoció i Patrocini.
1.  Aprovar la convocatòria d’un procés selectiu per cobrir la plaça de director de l’Àrea de Promoció i Patrocini com a personal directiu professional de naturalesa laboral sotmès a la relació laboral de caràcter especial d’alta direcció regulada pel Reial Decret 1382/1985, d’1 d’agost.
2. Aprovar les bases específiques que han de regir aquesta convocatòria i procés selectiu, d’acord amb el següent:
a. Requisits i condicions generals que les persones interessades han de complir a la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds, per ser admeses en aquest procés selectiu:
I. Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra nacionalitat en els casos que, d’acord amb l’article 57 de l’EBEP, permetin l’accés a l’ocupació pública com a personal laboral.
II. Tenir més de 18 anys d’edat complerts i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa.
III. No haver estat separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no ha de trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu Estat.
IV. Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per l’exercici de les funcions següents:
 • Promoure i desenvolupar l’esport balear, individual i col·lectiu, d’alt nivell, mitjançant l’habilitació de recursos propis derivats de l’administració o d’empreses privades que facin possible aquest objectiu.
 • Promoure la imatge esportiva de les Illes Balears o dels seus esportistes i clubs esportius.
 • Posar a disposició dels esportistes que tenguin aptituds per aconseguir un alt rendiment esportiu tots els mitjans materials, humans, tècnics, científics i la seva aplicació, per aconseguir alts nivells en les grans competicions esportives.
 • Aconseguir recursos per destinar-los a programes d’atenció, suport, investigació i innovació en matèria d’esports.
 • Tenir i mantenir un centre que promogui i doni a conèixer els èxits de l’esport balear, mitjançant la figura d’un museu o un centre d’interpretació de l’esport.
 • Supervisar, conjuntament amb la Conselleria del Govern de les Illes Balears competent en matèria d’esports, l’aplicació dels plans i programes esportius, desenvolupant segments com esport i dona i esport i discapacitat.
V. Estar en possessió del títol de llicenciatura d’educació física, de grau de ciències de l’activitat física i l’esport o de mestre en l’especialitat d’educació física o equivalents o en condicions d’obtenir-lo en la data en què acabi el termini de presentació de les sol·licituds.
VI. Estar en possessió d’un títol de tècnic esportiu superior o un títol federatiu d’entrenador de nivell III, o estar en condicions d’obtenir-lo en la data en què acabi el termini de presentació de les sol·licituds.
b. Sol·licituds i documentació
I. Les persones interessades a participar en aquest procés selectiu han de presentar una sol·licitud i adjuntar-hi:
1. Una fotocòpia del document nacional d’identitat o, en el cas de no tenir la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la nacionalitat.
2. Currículum actualitzat, en què s’ha de fer constar:
 • Dades personals.
 • Llocs de treball que hagi ocupat.
 • Competències professionals i de gestió.
 • Títols acadèmics i titulacions esportives.
 • Estudis, beques obtingudes, cursos, ponències, publicacions, informes, coneixements d’idiomes i qualsevol altre mèrit que consideri oportú fer-hi constar.
 • Les persones aspirants també han d’adjuntar a la sol·licitud la documentació que justifica els mèrits al·legats i que compleixen els requisits de la convocatòria.
II. Les sol·licituds s’han de presentar al Registre General de la Conselleria de Participació, Transparència i Cultura o en la forma establerta per l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
III. El termini per presentar les sol·licituds és de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. {del 6 al 17 de setembre de 2015, a.i.}
Si el darrer dia de presentació de sol·licituds caigués en dia inhàbil o dissabte, el termini s’entendrà ampliat fins el dia hàbil següent.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia