sábado, 12 de septiembre de 2015

38 places de tècnic/tècnica especialista en radiodiagnòstic ( torn d’accés lliure ) dependents del Servei de Salut de les Illes Balears

Bases de la convocatòria
1. Normes generals. 1.1. Es convoca un concurs oposició per cobrir 75 places vacants de personal estatutari de la categoria tècnic/tècnica especialista en radiodiagnòstic dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, corresponents a l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2009, d’acord amb la distribució següent:
a) 38 places per al torn d’accés lliure, 3 de les quals corresponen a la reserva per a persones amb una discapacitat igual o superior al 33 %.
b) 37 places per al torn de promoció interna, 2 de les quals corresponen a la reserva per a persones amb una discapacitat igual o superior al 33 %.
1.2. Les places no cobertes en el torn de promoció interna s’incrementaran a les oferides en el torn d’accés lliure.
1.3. Les persones aspirants només poden participar en un dels torns establits.
1.4. Les proves selectives es regeixen per aquestes bases de convocatòria i també pel que estableixen la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut; la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic; el Reial decret llei 1/1999, de 8 de gener, sobre selecció de personal estatutari i provisió de places en les institucions sanitàries de la Seguretat Social, vigent amb rang reglamentari i sense caràcter bàsic en virtut de la disposició transitòria sisena de la Llei 55/2003; el Decret 24/2009, de 27 de març, pel que es regula l’exigència de coneixements de llengua catalana en els procediments selectius d’accés i de mobilitat relatius a la funció pública estatutària i per ocupar llocs de treball que es convoquin al sector públic sanitari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i la resta de les disposicions que hi resultin aplicables.
1.5. A les persones aspirants que superin el procés selectiu els serà aplicable l’estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, la normativa declarada vigent per aquest estatut, la Llei 7/2007 i també la normativa general aplicable al personal estatutari del Servei de Salut.
1.6. El director general del Servei de Salut ha de resoldre les incidències que se suscitin en el desenvolupament d’aquesta convocatòria, sense perjudici de les que pertoquin al Tribunal qualificador segons el que disposa la base 5.7.
2. Requisits de les persones aspirants. 2.1. Per ser admeses en aquestes proves selectives, les persones aspirants han de cemplenar els requisits següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola, la de qualsevol estat de la Unió Europea o la d’algun estat al qual sigui aplicable la llibertat de circulació de treballadors en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya. També hi poden participar (qualsevol que en sigui la nacionalitat) els cònjuges d’espanyols i de ciutadans d’altres estats de la Unió Europea sempre que no estiguin separats de dret, i també els seus descendents i els dels cònjuges sempre que no estiguin separats de dret i que tenguin menys de vint-i-un anys o siguin dependents i majors d’aquesta edat.
b) Tenir complits setze anys d’edat i no sobrepassar l’edat màxima de jubilació forçosa.
c) Tenir el títol de tècnic/tècnica superior en imatge per al diagnòstic o una titulació equivalent. En el cas de les titulacions obtengudes a l’estranger, cal acreditar que estan homologades pel Ministeri d’Educació.
d) Tenir la capacitat funcional necessària per acemplenar les funcions que es derivin del nomenament corresponent.
e) La persona aspirant no ha d’haver estat separada del servei —per mitjà d’un expedient disciplinari— de qualsevol servei de salut o administració pública en els sis anys anteriors a la convocatòria, ni ha d’estar inhabilitada amb caràcter ferm per exercir funcions públiques ni per a la professió corresponent.
f) En el cas de les persones d’altres estats esmentats en el paràgraf a, la persona aspirant no ha d’estar inhabilitada per sanció o cap pena per accedir a funcions o a serveis públics en un estat de la Unió Europea, ni ha d’haver estat separada de cap de les seves administracions ni de cap dels seus serveis públics en els sis anys anteriors a la convocatòria per mitjà d’una sanció disciplinària.
g) Cal satisfer els drets d’examen per l’import que es detalla en la base 3.8, llevat que es tracti de persones amb una discapacitat igual o superior al 33 %, que estan exemptes de pagar taxes.
2.2. Les persones aspirants que es presentin pel sistema de promoció interna han de cemplenar també els requisits següents:
a) ...
2.3. Les persones que es presentin en el torn de reserva per a persones amb discapacitat han de tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior el 33 %.
2.4. Els requisits exigits per participar en aquesta convocatòria s’han de cemplenar al final del termini per presentar sol·licituds i s’han de mantenir al llarg de tot el procés selectiu fins a la presa de possessió de la plaça adjudicada. En cas contrari, es perdran tots els drets derivats de la convocatòria.
3. Sol·licituds
3.1. Les persones interessades a participar en aquest procés selectiu han d’emplenar la sol·licitud per participar en les proves selectives i pagar la taxa dels drets d’examen. En tot cas, és necessari presentar la sol·licitud en temps i forma segons el que estableixen els apartats següents.
3.2. La sol·licitud es pot emplenar per mitjà del tràmit telemàtic publicat en el web , d’acord amb les recomanacions que es publiquen en l’annex 3. Una vegada completat el tràmit telemàtic és imprescindible presentar —en termini i per una de les vies a què es refereix el punt 3.7— una còpia de la instància formalitzada telemàticament, una còpia del document d’identitat, una del títol i el justificant d’haver pagat la taxa. La sol·licitud també es pot emplenar manualment en el formulari en format d’imprès en paper, disponible a la seu dels Serveis Centrals del Servei de Salut (carrer de la Reina Esclarmunda, 9, de Palma), a les gerències d’atenció primària i d’atenció especialitzada i a la Gerència d’Atenció a Urgències 061.
3.3. Les persones aspirants han d’assenyalar a la sol·licitud el torn en el qual es presenten a les proves selectives. Les persones que no ho indiquin seran incloses en el torn d’accés lliure.
3.4. Les persones aspirants també han d’assenyalar a la sol·licitud l’illa on volen fer l’examen (Mallorca, Menorca o Eivissa). Si no ho indiquen, s’entendrà que trien Mallorca.
3.5. Independentment del torn en el qual es presentin, les persones aspirants que necessitin adaptacions de temps o de mitjans per participar en les proves selectives ho han d’assenyalar a la sol·licitud.
3.6. El termini per presentar sol·licituds és d’un mes comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). Si el darrer dia és inhàbil, s’ha d’entendre que el termini es prorroga al primer dia hàbil següent.{del 9 de setembre al 8 d'octubre de 2015, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia