domingo, 13 de septiembre de 2015

1 Enginyer tècnic industrial (Exp. MEN-4/15) corresponent al sector sanitari de Menorca (Hospital Mateu Orfila). Servei de Salut de les Illes Balears

Bases de la convocatòria
1. Normes generals. 1.1. L’objecte d’aquesta convocatòria és el concurs per mitjà del procediment especial de mèrits per a la selecció de personal estatutari temporal per cobrir 1 plaça de la categoria específica d’enginyer tècnic industrial per a la gerència de l’Àrea de Salut de Menorca. Les característiques especials del lloc/c a cobrir són les següents:
Enginyer tècnic industrial, preferiblement en l'especialitat d'electricitat.
• Experiència en el manteniment d'edificis i instal·lacions en general.
• Experiència en el manteniment de les instal·lacions i equipaments d'hospitals i equips electromèdics
• Cursos i altres coneixements demostrables sobre instal·lacions, equips electromèdics i disseny, instal·lació i manteniment dels mateixos.
• Altres cursos i coneixements útils pel correcte desenvolupament de les tasques exposades.
1.2. La selecció de les persones candidates s’efectuarà per mitjà d’un concurs de mèrits que seran valorats per la Comissió de Selecció designada pel director general del Servei de Salut en la resolució d’aquesta convocatòria.
1.3. El procés selectiu està regulat per aquestes bases de conformitat amb l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 17 de març de 2014 (ratificat pel Consell de Govern de 21 de març, publicat en el BOIB núm. 39/2014, de 22 de març) que regula la borsa general d’ocupació per a personal estatutari temporal del Servei de Salut, modificat per l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 13 de juny de 2014 (ratificat per l’Acord del Consell de Govern de 20 de juny, publicat en el BOIB núm. 85/2014, de 21 de juny), i s’ajusta a allò que estableixen l’article 103 de la Constitució espanyola i la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut.
2. Requisits d’accés. 2.1. Per accedir a la convocatòria d’aquesta categoria específica de personal estatutari temporal del Servei de Salut cal complir els requisits següents:
  1. Tenir la nacionalitat espanyola o la d’un estat membre de la Unió Europea o de l’espai econòmic europeu, o tenir el dret a la lliure circulació de treballadors de conformitat amb el Tractat de la Unió Europea o altres tractats ratificats per Espanya, o bé tenir reconegut aquest dret per mitjà d’una norma legal. Hi poden participar igualment —qualsevol que en sigui la nacionalitat— el cònjuge dels ciutadans espanyols i dels d’altres estats membres de la Unió Europea sempre que no estiguin separats de dret, i també els seus descendents i els del seu cònjuge sempre que no estiguin separats de dret, tenguin menys de 21 anys o bé siguin més grans i dependents.
  2. Tenir la titulació d’enginyer tècnic industrial o estar en condicions d’obtenir-la dins el termini per presentar sol·licituds.
  3. Tenir la capacitat funcional necessària per acomplir les funcions que es derivin del nomenament.
  4. Tenir complits 16 anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa. Si s’ha complit l’edat de jubilació, la persona candidata serà exclosa de les llistes.
  5. No haver estat separat per mitjà d’un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar inhabilitat absolutament o especialment per a llocs o càrrecs públics per mitjà d’una resolució judicial, per accedir al cos o l’escala de funcionari o per acomplir funcions similars a les que acomplien en el cas del personal laboral dels quals hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser ciutadà d’un altre estat, no estar inhabilitat o en una situació equivalent ni haver estat sotmès a cap sanció disciplinària o equivalent que li impedeixi accedir a l’ocupació pública al seu estat i en els mateixos termes.
  6. Presentar la sol·licitud en el mode i en el termini establits en la convocatòria de la categoria a la qual s’opti.
  7. Satisfer la taxa de 11,29 € per inscriure’s en les proves selectives per accedir a la categoria de personal estatutari al servei de la sanitat pública autonòmica (introduïda pel punt 22 de la disposició final tercera de la Llei 9/2008, de 19 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2009). No obstant això, no han d’abonar la taxa les persones amb alguna discapacitat igual o superior al 33 %.
  8. No incórrer en el moment del nomenament en cap causa d’incompatibilitat, segons el que preveu la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
  9. No estar afectat per una resolució que impliqui ser exclòs de la borsa.
2.2. Els requisits d’accés i de titulació de la convocatòria els han de complir les persones candidates mentre estiguin inscrites en la borsa general o disposin d’un nomenament temporal, i els han d’acreditar quan l’Administració els ho requereixi (no s’han d’adjuntar a la sol·licitud).
3. Sol·licituds. 3.1. En aquest moment del procés, les persones que cursen una sol·licitud de participació són denominades persones aspirants.
3.2. La sol·licitud, el model d’autobarem i les instruccions per emplenar-los es poden descarregar en format PDF des del web http://www.ibsalut.es/ibsalut/ca/professionals/recursos-humans/convocatories-especifiques.
Per pagar la taxa, es pot fer telemàticament en el web de l’Agència Tributària de les Illes Balears (www.atib.es). Si es fa directament en una entitat bancària colaboradora, el codi que s’ha de consignar en el model de document tributari 046 és “BOGN” i en el resguard ha de figurar el segell de l’entitat bancària que justifiqui l’abonament.
3.3. La sol·licitud i els seus annexos —havent pagat prèviament la taxa corresponent— s’han de presentar en el Registre del Servei de Salut de les Illes Balears (ubicat al carrer de la Reina Esclarmunda, 9, de Palma) o en els registres de les gerències territorials del Servei de Salut o bé per qualsevol de les vies que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Les sol·licituds que es presentin mitjançant les oficines de Correus han d’anar dins d’un sobre obert perquè el funcionari de Correus les dati i les segelli abans de certificar-les.
3.4. A fi d’agilitar i facilitar el procediment de selecció, quan la sol·licitud s’hagi presentat en registres aliens al Servei de Salut es recomana a les persones aspirants que n’informin la Unitat de Selecció enviant un fax al 971487011 o un missatge electrònic a l’adreça hgmo.rrhh@hgmo.es, en el qual han de constar el número i la data de registre de la sol·licitud, el resguard del pagament de la taxa i els annexos.
3.5. Tota persona aspirant és responsable de la veracitat de les dades, dels mèrits manifestats i de la valoració d’aquests. Amb les dades de les sol·licituds i les autobaremacions s’elaboraran les llistes provisionals de persones aspirants admeses de la categoria convocada.
3.6. Les persones interessades a participar en la convocatòria disposen de 10 hàbils per presentar sol·licituds, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.{de l' 11 al 22 de setembre de 2015, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia