martes, 22 de septiembre de 2015

1 Tècnic Auxiliar de Biblioteca (C1). -interinitat-. Ajuntament de Xàtiva (La Costera-València)

EDICTE 
I. OBJECTE. És objecte de la present convocatòria la cobertura d’una plaça vacant i dotada econòmicament en els pressupostos d’aquest Ajuntament de Tècnic Auxiliar de Biblioteca, mitjançant provisió amb caràcter d’interinitat i pel procediment de concurs-oposició. 
II. REQUISITS. Seran els mateixos que els exigits per a participar en les proves d’accés com a funcionari de carrera al Cos o Escala que es tracte. Segons el que es disposa en la Llei 10/2010, de 9 de Juliol, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, així com en la Llei 17/1993, de 23 de desembre, sobre l’accés a determinats sectors de la Funció Pública dels nacionals, dels altres estats membres de la Unió Europea en relació amb l’article 56 de la Llei 7/2007, de 12 d’Abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
Per a ser admés a aquestes proves selectives, sera necessari: 
A) Ser espanyol o nacional d’un Estat membre de la Unió Europea. 
B) Tenir complits setze anys i no excedir, si és el cas, de l’edat màxima de jubilació forçosa. 
C) Estar en possessió del títol de Batxiller superior o equivalent, o en condicions d’obtenir-lo en la data en què acabe el termini de presentació d’instàncies. 
En tot cas l’equivalència haurà de ser aportada per l’aspirant mitjançant la certificació expedida a aquest efecte per l’Administració competent en cada cas. 
En el cas de titulacions obtingudes en l’estranger, haurà d’estar-se en possessió de la credencial que acredite la seua homologació. 
D) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l’acompliment de les funcions de la plaça oferida. 
E) No trobar-se inhabilitat penalment per a l’exercici de funcions públiques. 
F) No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari de qualsevol Administració o ocupació pública. 
G) Estar en possessió del certificat acreditatiu o equivalent del nivell elemental de Valencià exigit com a requisit del lloc en la RPT d’aquest ajuntament, expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, o tenir complides les condicions per a obtenir-lo en la data que finalitze el termini de presentació d’instàncies. 
Tots els sol·licitants hauran de reunir les condicions i requisits exigits en la convocatòria en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituts i així ho faran constar en les mateixes. 
III. SOL·LICITUDS. Les sol·licituds per a prendre part en este Concurs-Oposició es dirigiran a l’Alcalde – President de l’Ajuntament de Xàtiva, havent de presentar-se en el termini de 10 dies naturals des del següent al de la publicació de la convocatòria en el BOP, web municipal [www.xativa.es] i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Xàtiva. {del 22 de setembre a l' 1 d'octubre de 2015, a.i.}
Les sol·licituds podràn presentar-se per qualsevol dels mitjans previstos en l’art. 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de Novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
Les sol·licituds hauràn d’anar acompanyades dels documents acreditatius de circumstàncies i mèrits al·legats pels aspirants. No es tindran en compte els documents que no estiguen compulsats o que no queden degudament acreditats en tots els seus extrems dins del termini de presentació de sol·licituds. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia