lunes, 14 de septiembre de 2015

borsa de feina d'aspirants a treballadora familiar. AJUNTAMENT D'ALARÓ

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER CONSTITUIR UNA BORSA DE FEINA D’ASPIRANTS A TREBALLADOR/A FAMILIAR
(PERSONAL LABORAL, CONTRACTES TEMPORALS).
1a.- NATURALESA I CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA.
Tipus de personal:  personal laboral
Denominació: treballador/a familiar
Sistema de selecció. concurs
Tipus de contracte: temporal (R.D. 2720/1998, de 18 de desembre)
Característiques:
- contracte a jornada completa o a temps parcial funcions que constitueixen l'objecte peculiar de la carrera o professió de treballadora familiar, especialment les referides a atenció social primària.
- funcions d’assistència domèstica.
- funcions preventives (règim alimentari i medicació).
- funcions d’orientació (neteja i almentació)
- economia familiar i convivència.
- repartiment menjar a domicili
- habitatges tutelats per a persones majors.
Horari i jornada laboral: 37 hores i 30 minuts / setmana; de dilluns a dissabte, jornada fraccionada, l’horari concret serà fixa per la Batlia.
Grau de coneixement de la llengua catalana: B1
Període de prova: 15 dies.
Retribució:
1.031,54 € /mensuals (14  pagues/any)
 trienni: 26,36 €/mensuals
a. REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS.
a) Tenir la nacionalitat espanyola o ésser nacional d'un estat membre de la Unió Europea, amb les condicions establertes a la Llei 17/1993, de 23 de desembre.
b) Tenir 16 anys.
c) Tenir una de les següents titulacions:
- auxiliar d’ajuda a domicili o treballador/a familiar que hagin acreditat 450 hores de formació (art. 15,5 de l’Ordre de la Conselleria de Benestar Social de 2 d’octubre de 2000, modificada per l’Ordre de 18 de setembre de 2001, que regula la prestació del Servei d’ajuda a domicili).
- qualificació professional d’atenció sòciosanitaria a persones depenents
- qualificació professional d’atenció sòciosanitaria a persones al domicili
- tècnic/a en atenció sòciosanitària (Formació professional de grau mig)
 - tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència (Formació professional de grau mig)
d) Conèixer la llengua catalana: nivell B1
e) No patir cap malaltia o defecte físic o psíquic que pugui impedir el desenvolupament de les funcions corresponents.
f) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, de cap administració o ocupació pública, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per al compliment de funcions públiques.
Abans de la presa de possessió les persones interessades han de fer constar que no realitzen cap altra activitat en cap lloc del sector públic delimitat a l'art. 1 de la Llei 53/1984, i que no perceben pensió de jubilació, retir o orfandat. En cas de realitzar alguna activitat privada, han de declarar la en el termini de deu dies des de la signatura del contracte, perquè la Corporació pugui adoptar l'acord de compatibilitat o incompatibilitat.
4a. SISTEMA SELECTIU.   Concurs lliure.
6ena. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS  Les sol•licituds per participar en el procés selectiu seran presentades en el registre general d’aquest ajuntament, en el termini de deu dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en un diari de les Illes Balears {.{del 13 al 24 de setembre de 2015, a.i.}}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia