martes, 22 de septiembre de 2015

Borsa de treball d' Auxiliar administratiu/iva (C2). Ajuntament de Xirivella (Horta Sud-València)

EDICTE 
Mitjançant el present edicte es fa públic l’extracte de la Resolució de la Regidoria delegada de Personal i Seguretat, núm. 1991/2015, de 20 d’agost, en la que s’aproven les bases específiques de la convocatòria per a la creació de les borses de treball per cobrir vacants o substituir llocs de treball que es troben en situació d'IT, maternitat, vacacions, permisos etc. o per acumulació de tasques en les places de personal auxiliar administratiu 
BASES ESPECÍFIQUES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ DE BORSES DE TREBALL PER COBRIR VACANTS O SUBSTITUIR LLOCS DE TREBALL QUE ES TROBEN EN SITUACIÓ D'IT, MATERNITAT, VACACIONS, PERMISOS ETC. O PER ACUMULACIÓ DE TASQUES EN LES PLACES DE PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIU 
Primera.- Estes bases es regiran per les bases generals de borsa de treball aprovades per la Resolució núm. 704, de 10 de maig de 2004, publicades en el BOP núm. 128, de data 31 de maig de 2004, modificades per les Resolucions d’Alcaldia núm. 618/05 i 1731/2007, de data 27 d’abril i 5 de desembre i la resta de normativa aplicable. 
Segona.- Les borses que s'han de constituir son, segons detall: 
BORSA DE TREBALL DE PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIU AFECTA A DISCAPACITAT I SENSE DISCAPACITAT CLASSIFICACIÓ: Escala d’administració general, subescala auxiliar, grup C2
Tercera.- Requisits.- Les persones aspirants hauran de reunir, a més dels requisits generals establits en les bases generals esmentades en la base primera d'este text, els requisits següents: 
a) Certificat de discapacitat, expedit per l'organisme competent, en el cas que es presenten a la borsa reservada a personas amb discapacitat. 
b) Certificat de compatibilitat funcional, expedit pel Centre de Valoració i Orientació de Discapacitats, c/ San José de Calasanz, 30, tl. 963867900, en el cas que es presente a la borsa reservada a persones amb discapacitat. 
c) Perfil Lingüístic: Certificat de coneixement de nivell mitjà de valencià, expedit per la JQCV o equivalent. En el cas que les persones aspirants no tinguen el certificat abans de finalitzar el termini de presentació d’instàncies, hauran de realitzar la prova establida en la fase prèvia. 
d) Titulació: Títol de Graduado Escolar, FPI, o equivalent.
,,, Les instàncies es dirigiran al president de la corporació i es presentaran en el termini de DEU (10) DIES NATURALS, comptadors a partir de l'endemà a la publicació en el BOP de les presents bases.{del 22 de setembre a l' 1 d'octubre de 2015, a.i. } Les bases es publicaran, a més, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en la pàgina web. www.xirivella.es/

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia