domingo, 13 de septiembre de 2015

1 plaça d'arquitecte. Ajuntament de Llucmajor. (Mallorca-Illes Balears)

Ajuntament de Llucmajor. Bases convocatòria selecció mitjançant sistema concurs oposició per a la provisió interina d'una plaça d'arquitecte i creació d'una borsa de substitucions.
PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA. l. L'objecte de les presents Bases és la provisió interina pel procediment de Concurso­ Oposició, d'UNA PLAÇA (nº 4305) D'ARQUITECTE, PERTANYENT A L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, GRUP A, SUBGRUP Al, actualment vacant en la Plantilla de Funcionaris de l'Ajuntament de Llucmajor.
La present convocatòria es justifica en a l'article 10.1.a) de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, que permet el nomenament de funcionaris interins, per raons expressament justificades de necessitat i urgència, per a l'exercici de funcions pròpies de funcionaris de carrera, quan es de la circumstància d'existència d'una plaça vacant i no ser possible la seva cobertura per funcionari de carrera.
En el present cas es fa necessari i urgent la seva cobertura a causa de la no existència de personal Funcionari Tècnic, en el servei d'Urbanisme de l'Ajuntament de Llucmajor.
Aquesta plaça es troba dins els sectors prioritaris o que afecten el funcionament dels serveis públic essencials per a la gestió eficaç de les competències fonamentals assignades a aquesta Entitat Local.
El sistema de selecció serà el de concurs-oposició, de conformitat amb el que disposa l'Art. 61.6 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, garantint el compliment dels principis d'igualtat, mèrit i capacitat.
SEGONA .- REQUISITS DELS ASPIRANTS;
Per prendre part en la present convocatòria, els aspirants hauran de reunir els requisits següents:
a) Nacionalitat: Posseir nacionalitat espanyola, o la d'un país membre de la Unió Europea, o la de qualsevol d'aquells Estats a què en virtut de tractats internacionals celebrats per aquella i ratificats per Espanya, s'apliqui la lliure circulació de treballadors en els termes en què aquesta es troba definida en el tractat constitutiu de la Unió Europea, i en els termes que preveu l'Art. 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. Els aspirants de nacionalitat no espanyola hauran d'acreditar mitjançant declaració responsable o un altre mitjà admès en dret, tenir un coneixement adequat de l'idioma espanyol, podent exigir-los, si escau, la superació de proves amb tal finalitat.
b) Edat: Tenir complerts setze anys d'edat i no excedir l'edat de jubilació forçosa.
c) Titulació: Estar en possessió o en condicions d'obtenir-ho dins el termini de presentació d'instàncies, del títol de Llicenciat/da en Arquitectura o titulació anàloga- equivalent.
En el supòsit si hagués presentat un títol equivalent a l'exigit, haurà d'acreditar-se mitjançant certificat expedit per l'òrgan competent. En els casos de titulacions obtingudes en l'estranger s'haurà d'estar en possessió de la credencial que acrediti la seva homologació.
d) Compatibilitat funcional: No patir malaltia o defecte físic que impedeixi l'exercici de les corresponents funcions per a cada categoria.
e) Habilitació: No haver estat separat o sancionat amb acomiadament procedent mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administracions Públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques per sentència ferma, s'adjuntarà declaració responsable.
Els aspirants la nacionalitat dels quals no sigui l'espanyola deuran, igualment, no estar sotmesos a sanció disciplinària a condemna penal que impedeixi, en el seu Estat, l'accés a la Funció Pública, s'adjuntarà declaració responsable.
f) Abonament de Taxes.- Les taxes per la participació en processos selectius, segons Ordenança, és de 20 € que, haurà d'ingressar-se en el compte corrent de l'Ajuntament de Llucmajor Banca March, n° ÉS0700610014110132240115. El document d'ingrés, en el concepte del qual figurarà clarament el nom del/l'aspirant així com a la categoria que es presenta, s'aportarà amb la instància i la resta de documents a la data del tancament del termini de presentació d'instàncies.
g) No trobar-se incurs en algunes de les causes d'incompatibilitat previstes en la Llei 531/1984, de 26 de desembre d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques. Haurà de presentar-se declaració responsable.
h) Certificació Mèdica Oficial de no patir malaltia o defecte físic que impedeixi l'exercici de les corresponents funcions pròpies de la seva Escala i Categoria.
i) Acreditar el coneixement de la llengua catalana nivell B2 (abans B). Si no posseeix cap certificat expedit per la Junta Avaluadora de Catalán, Escola Balear d'Administració Pública o un altre organisme reconegut a l'efecte en la legislació vigent, podrà demostrar el coneixement del català davant el Tribunal. En aquest cas haurà de sol·licitar la realització de la prova de català en presentar la instància.
L'acreditació del nivell B2, guardar relació objectiva i proporcionada amb les funcions assumides i les tasques a exercir i la seva valoració en funció del lloc que ve condicionat a l'atenció al públic, que ha de prestar en part de la jornada de treball i en la necessitat de comprendre la documentació remesa per diversos organismes autònoms oficials.
Tots els requisits a què es refereix aquesta Base, hauran d'estar complerts l'últim dia del termini de presentació d'instàncies, no admetent-se cap excepció respecte d'això, ni fins i tot en els supòsits de força major.
TERCERA.- PUBLICACIÓ DE LES BASES I PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES.
Publicació: Les Bases es publiquessin en el BOIB i íntegrament al Tauler d'Anuncis i pàgina Web d'aquesta Corporació. www.llucmajor.org
Presentació d'instàncies: El model d'instància per prendre part en aquestes proves selectives es presentarà en el Registre General d'aquesta Corporació, o en la forma establida en l'article 38.4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
A la dita instància, hauran d'acompanyar tote le documentaçio referent a la fase de concurs, la següent documentació fotocopiada completa per ambdues cares si la tingués
a) Fotocòpia compulsada del Document Nacional d'Identitat.
b) Fotocòpia compulsada de la titulació exigida en aquesta convocatòria.
c) Document justificatiu d'ingrés bancari.
d) Declaració responsable de no haver estat separat ni acomiadat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les Administracions Públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques per sentència ferma.
Persones amb discapacitat, de conformitat amb la Llei 5 1/2003, de 2 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal, tindran la consideració de persones amb discapacitat, aquelles als qui se'ls hagi reconegut un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%, circumstància que haurà de ser acreditada mitjançant certificat expedit per l'òrgan si escau competent, havent d'acreditar així mateix la compatibilitat de la seva discapacitat amb l'exercici de les tasques pròpies del lloc de treball a què s'aspira. Els aspirants amb discapacitat podran demanar adaptacions a ajustos raonables de temps i mitjans en el procés selectiu.
Les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, hauran de presentar, a més a més, els certificats previstos en l'apartat i) de la Base segona, quan sol·licitin adaptació de temps o mitjans.
Termini de presentació: El termini de presentació d'instàncies serà de 10 dies naturals, comptats a partir del següent al de la publicació en el BOIB.{del' 11 al 20 de setembre de 2015, a.i.}
Tots els altres anuncis relatius a aquesta convocatòria, es publiquessin als taulers d'anuncis i pàgina Web d'aquesta Corporació. www.llucmajor.org

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia