martes, 29 de septiembre de 2015

borsa de treball juristes municipals. (Llicenciatura en Dret o bé Grau en Dret més Mestratge en Advocacia). - A1 -. Ajuntament de Cabrera de Mar (Barcelona)

Per acord de la Junta de Govern local de data 8 de setembre de 2015, s’han aprovat les bases reguladores del procés selectiu per constituir una borsa de treball per tal de cobrir per raons justificades de necessitat i urgència possibles nomenaments de funcionaris interins com a juristes municipals, i que s’adjunten com annex.
Les bases se sotmeten a informació pública pel termini de 20 dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la darrera de les publicacions al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, butlletí oficial de la província, a la web municipal i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, amb el benentès que si durant el mateix no es presenten al·legacions esdevindran definitives, sense necessitat d’un nou acord.
Simultàniament, s’obre la convocatòria del procediment, condicionada, en tot cas, a l’aprovació definitiva de les Bases, establint-se un termini de 20 dies naturals per a la presentació de sol·licituds, a comptar de l’endemà de la darrera publicació del corresponent edicte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,{del 30 de setembre al 19 d'octubre de 2015, a.i.} en el butlletí oficial de la província, a la web municipal i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Cabrera de Mar. www.cabrerademar.cat/
---------------------
Annex Bases del procés selectiu per constituir una borsa de treball per tal de cobrir per raons justificades de necessitat i urgència possibles nomenaments de funcionaris interins com a juristes municipals.
Primera. Objecte de la convocatòria. 1. És la selecció de personal per constituir una borsa de treball per tal de poder dur a terme si fos el cas, per raons justificades de necessitat i urgència, nomenaments de funcionariat interí per a funcions de caràcter jurídic.
2. Les persones aprovades passaran a formar part de borsa de treball segons l'ordre de puntuació obtinguda tal i com hagi proposat l'òrgan de selecció.
...
4. Les característiques generals dels nomenaments seran les següents:
4.1. Funcions principals dels nomenaments:
a) Emetre informes jurídics en procediments administratius, seguint les directrius del govern municipal i la legalitat.
b) Instruir expedients administratius complexes que requereixin formació jurídica.
c) Donar suport a la Secretaria en informes legals.
d) Suplir la Secretaria en cas de vacant, absència o malaltia.
e) Exercir funcions d’advocacia i defensa legal municipal.
4. 2. Condicions de treball
a) Títol exigit: Llicenciatura en Dret o bé Grau en Dret més Mestratge en Advocacia, i habilitació per a l’exercici professional de l’advocacia. Grup de titulació: A1.
b) Règim jurídic: Funcionari interí, en qualsevol de les modalitats previstes en l’article 10 de la llei 7/2007 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
c) Sou brut anual: 42000 euros
d) Jornada completa
e) Període de prova: 6 mesos.

Segona. Requisits dels aspirants.
1. Tenir nacionalitat espanyola, ser nacional d’altres estats de la Unió Europea, o els seus cònjuges no separats de dret, i els seus descendents. Tenir la nacionalitat d’aquells estats que els sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors, o tenir residència legal a l’estat espanyol. Tot l’anterior, en les condicions de l’article 57 de la Llei 7/2007 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic i normativa complementària.
2. Tenir capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques, acreditat mitjançant model de declaració responsable que s’annexa a les presents bases.
3. Tenir entre 16 i l'edat màxima de jubilació forçosa.
4. Estar en possessió d’algun dels següents títols: Llicenciatura en Dret o bé grau en Dret més mestratge en Advocacia, i en tot cas habilitació per a l’exercici professional de l’advocacia. En el cas de títols equivalents o d’altres estats membres de la Unió Europea, les persones aspirants hauran d’acreditar documentalment l’equivalència o el reconeixement per l’estat espanyol.
5. Acreditar documentalment una experiència professional mínima de 3 anys de serveis prestats en jornada completa en qualitat de jurista a una institució local, o temps equivalent.
6. No haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a treballs o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d’altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat, l’accés al treball públic. Acreditat mitjançant model de declaració responsable que s’annexa a les presents bases.
7. Acreditar coneixements de llengua catalana equivalents al nivell de suficiència de català (certificat nivell C) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent d’acord amb el Decret 161/2002 i l’Ordre PRE/228/2004. Les persones aspirants que no acreditin documentalment aquest nivell hauran de superar la corresponent prova. Els nacionals membres d’altres estats, hauran de demostrar també coneixements suficients de castellà.
8. No trobar-se afectades per cap causa d’incapacitat o d’incompatibilitat. Acreditat mitjançant model de declaració responsable que s’annexa a les presents bases.
Tercera. Presentació d’instàncies
1. Instàncies: Les instàncies sol·licitant prendre part en el procés de selecció, seran adreçades al senyor alcalde, i les persones aspirants hauran de manifestar i acreditar documentalment que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides en les presents bases.
2. Lloc de presentació: Al registre d’entrada en hores d’atenció al públic, sense perjudici de la seva presentació en qualsevol de les formes previstes per la legislació de procediment administratiu.
3. Termini de presentació: Les instàncies es podran presentar durant el termini de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.
4. Documentació que cal adjuntar a la instància: Original o fotocòpia de:
a) DNI o passaport.
b) Currículum vitae per escrit, al qual es farà referència als mèrits que s’al·leguin.
c) Títols acadèmics i habilitació exigida per optar a la convocatòria. En el cas de títols equivalents o d’altres estats membres de la Unió Europea, les persones aspirants hauran d’adjuntar el document oficial de la seva equivalència o del seu reconeixement per l’Estat Espanyol.
d) Si es posseeix, certificat de coneixements de llengua catalana exigit o document equivalent.
e) Documentació acreditativa de la resta de requisits exigits i dels mèrits que s’al·leguin.
5. Amb la presentació de la instància, les persones aspirants queden assabentades i donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per a la gestió del procés selectiu i per a la resta de la tramitació de l’expedient, d’acord amb la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal. Per tal de donar compliment a les obligacions de publicació i notificació, els aspirants autoritzen a fer difusió del seu nom cognoms i DNI a través de mitjans telemàtics als efectes de donar publicitat de les actuacions del procediment de selecció.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia