martes, 15 de septiembre de 2015

borsa de treball de Tècnic/a d'Administració General, llicenciats en dret, de l'Ajuntament d'Algaida (Mallorca-Illes Balears)

“BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNICS JURÍDICS D’ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’AJUNTAMENT D’ALGAIDA
PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA. L’objecte de la present convocatòria és la selecció, mitjançant concurs-oposició, de personal funcionari interí per a la creació d’una borsa de treball de tècnics d’administració general, llicenciats en dret prevista a la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament amb les següents característiques:
92
SERVEIS GENERALS
La borsa de treball tindrà per objecte la cobertura de les circumstàncies que permeten el nomenament de personal funcionari interí per part de l'Ajuntament d’Algaida, d'acord amb els articles 10 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, del Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (en endavant EBEP), i 15 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de les Illes Balears (d'ara endavant LFPIB).
Les presents bases defineixen els requisits, proves, mèrits i altres aspectes procedimentals de la selecció, a més de la regulació continguda en l'EBEP i la LFPIB.
En tot el no previst en aquesta normativa, s'aplicarà supletòriament el Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova el procediment de selecció de funcionaris interins de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de normativa de desenvolupament de la LFPIB.
Les retribucions a percebre seran les que corresponguin en el moment de cobrir la necessitat, segons el lloc de treball a ocupar.
SEGONA. – FUNCIONS. Seran les pròpies del lloc de treball objecte de provisió en règim d'interinitat o, si escau, les que motivin el nomenament interí per excés o acumulació de tasques o constitueixin l'objecte de programes de caràcter temporal l'execució condueixi a aquell.
TERCERA. - CONDICIONS DELS ASPIRANTS. Per prendre part en les proves selectives serà necessari reunir les següents condicions:
a) Tenir nacionalitat espanyola o la d'algun Estat membre de la Unió Europea o que, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació dels treballadors.
També podran ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels estats membres de la Unió Europea, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i els descendents siguin menors de 21 anys o majors d'aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors i al cònjuge sempre que no estiguin separats de dret.
L'aspirant que no tingui la nacionalitat espanyola ha d'acreditar documentalment la seva nacionalitat amb un document vigent i el seu permís de residència i de treball si s'escau.
b) Tenir 16 anys complerts i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.
c) Estar en possessió del títol de llicenciat/da en Dret, o equivalent. Els aspirants que hagin cursat els estudis a l’estranger hauran d'acreditar l'homologació de la titulació exigida.
d) Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions corresponents.
e) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, en què hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, al seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.
f) D’acord a allò que preveu la relació de llocs de treball de l’Ajuntament haurà d’acreditar-se el coneixement de la Llengua Catalana nivell C o C1 expedits, respectivament, en el seu dia per la Direcció General de Política Lingüística o Conselleria d’Educació, cultura i universitats  del Govern de les Illes Balears, d’acord a l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut.
g) Abans de prendre possessió del lloc de treball, l'interessat haurà de fer constar que no està sotmès a cap supòsit d'incompatibilitat establert en la Llei 53/1984 de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques o comprometre en seu cas, a exercir l'oportuna opció en el període de temps que preveu l'article 10 de la disposició legal anterior, i no percebre pensió de jubilació, de retir o d'orfandat.
Els requisits establerts en els apartats anteriors hauran de complir el darrer dia de termini de presentació d'instàncies i gaudir dels mateixos durant el període selectiu.
QUARTA. - SOL·LICITUDS. 1.- Les instàncies per participar en el procés selectiu s'han de formalitzar segons el model que figura en l'Annex II de les presents bases, adreçada a la Sra. Batlessa, i es presentaran en el registre general d'aquest Ajuntament o en qualsevol de les formes previstes en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (en endavant LRJAP).
2.- Per ser admès, i en el seu cas, prendre part en les proves selectives corresponents, bastarà que els aspirants manifesten en les instàncies que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides en la base tercera d'aquesta convocatòria, adjuntant una còpia compulsada del seu Document Nacional d'Identitat.
3.- Els aspirants que pretenguin puntuar en la fase de concurs acompanyaran en les seves instàncies els documents acreditatius dels mèrits i serveis a tenir en compte en la fase de concurs, a més de enumerar en la sol·licitud. Els documents hauran de ser originals o còpies compulsades. Els mèrits o serveis a tenir en compte estaran referits a la data de publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. No s'admetrà cap documentació referida a mèrits un cop finalitzat el termini de presentació d'instàncies. En cap cas es requerirà documentació o esmena d'errors relativa als mèrits.
4.El termini per a la presentació d'instàncies serà de quinze dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació d'aquestes bases en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Si l'últim dia de l'esmentat termini recaigués en dissabte o dia inhàbil, s'entendrà ampliat al dia hàbil immediat posterior.{del 16 de setembre al 2 d'octubre de 2015, a.i.}  - www.ajalgaida.net/

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia