sábado, 26 de septiembre de 2015

borsa de treball de monitor/a dels cursos de ball de bot de l'Escola de Música de l'Ajuntament de Son Servera.(Mallorca-Illes Balears)

BASES DE LA CONVOCATÒRIA
1. Normes generals. 1.1 Es convoca un concurs, d’una borsa de treball, per cobrir places vacants d’àmbit laboral i temporal, per obra i servei, de monitor/a dels cursos de l’Escola de Música de l’Ajuntament de Son Servera (Illes Balears), de la següent especialitat:
  • Ball de bot
1.2 El procediment de selecció dels aspirants s’efectuarà mitjançant convocatòria pública, que consistirà en la valoració dels mèrits que es detallen a l’annex II d’aquesta convocatòria.
1.3 L’ordre de prelació de la borsa de treball restarà determinat per la qualificació obtinguda en el procés selectiu. En cas que es produeixin empats, aquests es resoldran atenent el criteri següent:
            -  Major puntuació obtinguda en cursos de formació.
2. Funcions de la plaça. Impartir classes de l’especialitat assenyalada a  l’Escola municipal de Música de l’Ajuntament de Son Servera, així com col·laborar amb les feines i supòsits de la mateixa.
3. Requisits i condicions dels aspirants. Per participar en aquesta convocatòria, les persones interessades han de complir, en la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds, els requisits següents, dels quals han d’estar en possessió durant tot el procés selectiu:
3.1 Ser espanyol o tenir la nacionalitat  d’algun dels estats membres de la Unió Europea o d’algun dels països que hagin subscrit un tractat internacional en els termes establerts en la disposició addicional única de la Llei 17/1993, de 23 de desembre, sobre l’accés a determinats sectors de la funció pública dels nacionals de la resta d’estats membres de la Unió Europea.
3.2 Tenir 16 anys d’edat complerts i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa.
3.3 Experiència professional acreditable impartint classes de ball de bot.
3.4 No haver estat separat del servei, mitjançant expedient disciplinari, de cap de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat, per sentència ferma, per a l’exercici de funcions públiques. Igualment, no estar sotmès a sanció disciplinària o condemna penal que impedeixi, en el seu estat, l’accés a la funció pública si es tracta d’aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, d’acord amb el que estableix la lletra (a) d’aquesta base.
3.5 No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l’exercici de les funcions del cos, l’escala o l’especialitat en què s’inclouen les places ofertes.
3.6 Acreditar els coneixements de la llengua catalana corresponents al nivell de certificat B2 de conformitat amb l’acord del Plenari municipal adoptat en sessió ordinària de dia 15 de novembre de 2012, publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB núm. 4, de dia 8 de gener de 2013). Aquesta acreditació es pot realitzar mitjançant:
* Certificat o document lliurat per l’EBAP o la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears o qualsevol dels certificats o documents considerats equivalents per l’Administració d’acord amb la normativa vigent.
* En cas de no poder acreditar documentalment els coneixements corresponents, es  realitzarà una prova específica de llengua catalana. La prova de català, de caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no hagin acreditat els coneixements de la llengua catalana exigits a la base tercera.
La qualificació serà d’apte o no apte. La durada de l’exercici serà determinat pel tècnic/a de normalització lingüística designat pel president de la Corporació per a la realització de la prova.
Quedaran exemptes de realitzar aquesta prova les persones aspirants que acreditin, mitjançant l’aportació del títol o certificat oficial corresponent, els coneixements de català del nivell exigit o superior en aquesta convocatòria, expedit per l’Escola Balear d’Administració Pública  (o per l’Institut Balear d’Administració Pública, fins a la data de creació de l’esmentada Escola) o expedit o homologat per la Direcció General de Política Lingüística o bé qualsevol dels certificats o documents considerats equivalents per aqueixa Direcció General segons la normativa vigent.
Les persones convocades a la prova esmentada que estiguin en possessió del certificat acreditatiu del nivell de coneixement de llengua catalana exigit a la convocatòria, i no l’hagin acreditat en el termini previst, no hagin esmentat les deficiències i, per tant, estiguin també incloses a la llista definitiva de persones convocades, han de presentar-se el dia i hora de la prova per tal d’acreditar el nivell corresponent mitjançant l’aportació d’algun dels títols o certificats vàlids, o amb la realització de la prova.
Procediran d’igual forma les persones aspirants que obtinguin el nivell exigit una vegada exhaurit el termini de presentació de sol·licituds.
Les persones d’altres estats per als quals és d’aplicació el dret a la lliure circulació o estrangers amb permís de residència permanent  o permís de treball i residència en vigor o en tràmit de renovació que no siguin hispanoparlants han d’acreditar, a més, un coneixement adequat de castellà mitjançant una prova específica.
4. Sol·licituds. 4.1 Les persones interessades a participar en el concurs han de presentar una sol·licitud (model ANNEX III de les presents) per a la borsa convocada mitjançant les presents bases.
4.2 Les sol·licituds s’han de presentar al registre de l’Ajuntament de Son Servera o en la forma que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. La sol·licitud s’ha de registrar i així mateix s’ha de segellar tota la documentació que s’hi adjunti.
4.3 El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).{del 23 de setembre al 8 d'octubre de 2015, a.i.} Es publicarà també a la pàgina web municipal (www.sonservera.es) i al tauler municipal d’anuncis.
4.4 Juntament amb la sol·licitud emplenada adequadament, les persones interessades han d’adjuntar:
a) Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat (DNI) o, en el cas de no ser espanyol,  del document oficial acreditatiu de la personalitat.
b) Original o fotocòpia compulsada dels requisits exigits a la base tercera de les presents.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia