viernes, 18 de septiembre de 2015

borsa d'administratius d'administració general interins. Ajuntament de Pollença (Mallorca)

AJUNTAMENT DE POLLENÇA- Bases específiques per a una borsa d'administratius d'administració general interins.

Naturalesa dels llocs de treball
Vinculació: funcionari interí
Escala: administració general
Subescala: administrativa
Grup: C-1
Es tracta de la creació d’una borsa d’interins per cobrir les necessitats relatives a les circumstàncies que permeten nomenar personal funcionari interí segons el que preveu l’article 10 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic, i l’article 15 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de les Illes Balears.
Aquesta borsa quedarà sense efecte quan se substitueixi per la borsa sorgida de la propera convocatòria de les places vacants. En altre cas, aquesta borsa tendrà una vigència màxima de tres anys des de la publicació del llistat definitiu.
El personal que prengui possessió com a funcionari interí cessarà en les seves funcions una vegada es reincorpori el funcionari de carrera al qual substitueix, i no tendrà dret a cap indemnització, d’acord amb la legalitat.
Requisits.- A més dels prevists a les bases generals:
.- Estar en disposició del títol de batxillerat, formació professional de segon grau, grau mitjà o equivalent.
.- Coneixements de català: nivell C1; s’haurà de presentar el corresponent certificat oficial, si no es presenta s’haurà de superar una prova prèvia de català.
Procediment de selecció:  concurs – oposició.
Termini: les persones interessades disposaran de deu (10) dies hàbils per presentar les instàncies per prendre part a la prova selectiva a partir de l’endemà de la publicació de les bases al BOIB. {del 18 al 29 de setembre de 2015, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia