jueves, 24 de septiembre de 2015

1 tècnic de treball adscrit a l'Oficina Jove Alt Urgell. Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Per acord de la Comissió de Govern de 01/09/2015 s'ha convocat concurs per seleccionar un personal laboral temporal per un lloc de treball de tècnic de treball abscrit a l’Oficina Jove i se n’han aprovat les bases, que es fa públic mitjançant aquest anunci.
BASES PER LA SELECCIÓ DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIO PER UN LLOC DE TREBALL TEMPORAL DE TÈCNIC DE TREBALL ADSCRIT A L’OFICINA JOVE ALT URGELL
Núm. exp. PER-2015-23
- Denominació de la corporació: Consell Comarcal de l’Alt Urgell
- Denominació del lloc de treball:. Tècnic mitjà en temes de treball ubicat a l’Oficina Jove de l’Alt Urgell
- Descripció breu del lloc de treball: Gestió del Servei de Treball de l’Oficina Jove de l’Alt Pirineu i Aran ubicada a la Oficina Jove de l’Alt Urgell.
- Durada del contracte: Contracte laboral temporal de personal a l’àrea de joventut. S’establirà un període de prova inicial de 1 mes.
- Jornada laboral: Jornada completa, potser modificat en situacions de substitucions de vacances i altres. Horari de dilluns a divendres i caps de setmana segons la feina.
- Retribució inicial: A-2, CD 22, complement específic : 1.167,04 € brut anual.
- Sistema de selecció: Concurs oposició amb publicació de la convocatòria al BOP
I. REQUISITS GENERALS PER A PRENDRE PART AL CONCURS:
a) Ser ciutadà d'un país de la Unió Europea o d’un altre país amb permís de treball vigent.
b) Haver complert 18 anys i no excedir de 65.
c) Estar en possessió de la titulació de diplomat o grau universitari següents: administració i direcció empreses, dret, empresarials, econòmiques, relacions laborals, psicologia, pedagogia o graus equivalents. També s’acceptaran aquells candidats que tinguin un mestratge en ciències socials i jurídiques, amb especialitat en empresa i/o orientació laboral i un títol universitari o grau. En el cas que el títol sigui expedit per un centre no espanyol, s'haurà d'acreditar la corresponent homologació.
d) No patir cap malaltia ni estar afectat p.er cap limitació física que impedeixi el normal desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec.
e) No haver estat inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques ni haver estat separat, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública.
f) Acreditar el coneixement de la llengua catalana mitjançant el certificat del nivell C de la Junta Permanent de Català o algun dels certificats o títols equivalents esmentats a l’annex del Decret 14/1994, de 8 de febrer (DOGC 1859 d’11.2.94) de la Generalitat de Catalunya.
En el cas que algun dels concursants no compti amb el certificat o títol esmentats, el tribunal de valoració del concurs avaluarà aquests coneixements. En aquest cas, el tribunal estarà assessorat per personal amb títol idoni per avaluar el coneixement de la llengua catalana.
g) Acreditar coneixement de llengua castellana : Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de tenir coneixements de llengua castellana del nivell C2. Aquest coneixement s’acredita mitjançant la superació de la prova o l’exercici establert a aquest efecte o la presentació d’un dels documents que s’indiquen a continuació:
- Certificat d’haver cursat l’educació primària i la secundària a l’Estat espanyol.
- Diploma d’espanyol com a llengua estrangera (nivell C2 o equivalent), que estableix el Reial Decret 1137/2002, de 31 d’octubre, modificat per Reial decret 264/2008, de 22 de febrer.
També estan exemptes de realitzar l’exercici de coneixements de llengua castellana les persones aspirants nacionals de països en què la llengua castellana sigui llengua oficial o que hagin cursat en llengua castellana els estudis conduents a obtenir la titulació exigida com a requisit d’accés.
h) Estar en possessió del carnet de conduir B-1, atès que el seu lloc de treball pot situar-se en d’altres comarques de l’Alt Pirineu i Aran
I) Acreditar coneixements informàtics de nivell 1 de l’ACTIC. Cas que no es disposi del certificat esmentat es farà una prova d’avaluació d’aquests coneixements.
II. PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES: Les instàncies per a prendre part en el concurs, en les que els aspirants declararan que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides en la convocatòria, llevat del que s’assenyala en la lletra f) de l’apartat I anterior pels aspirants que manquin de certificats, s’adreçaran al president del Consell Comarcal i es presentaran en el Registre General de l’entitat (Passeig de Joan Brudieu, núm.15, de La Seu d’Urgell), en dia i hores hàbils d’oficina, dins el termini dels vint dies naturals següents a la data de publicació de l’anunci corresponent en el últim dels diaris oficials BOP de Lleida segons el model adjunt (annex 1). Si els dies d'acabament dels terminis o actuació obligada fossin festius, passaran les actuacions al dia següent hàbil.
Amb la instància s’ha de presentar un currículum i fotocòpia compulsada de tots aquells mèrits que s’al·leguin per a prendre part al concurs.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia