lunes, 28 de septiembre de 2015

1 Director/a de l’EPEL Cugat.cat. Entitat Pública Empresarial Local Cugat.cat . Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ PER LLIURE DESIGNACIÓ AMB CONCURRÈNCIA PÚBLICA DEL LLOC DE TREBALL DE DIRECTOR/A DE L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL “CUGAT.CAT (EPEL Cugat.cat)
CONVOCATÒRIA per a la provisió per lliure designació del lloc de treball de Director/a de l’EPEL Cugat.cat, Entitat Pública Empresarial adscrita a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
1.- CLASSIFICACIÓ DEL LLOC CONVOCAT
Denominació: Director/a de l’EPEL Cugat.cat
Vinculació: Contracte laboral d’alta direcció regulat pel Reial Decret 1382/1985, d’1 d’agost, i normativa concordant.
Sistema de provisió: Lliure designació amb concurrència pública.
Retribució: 65.663,54 € brut anual.
Règim de dedicació: Dedicació exclusiva i sotmetiment al règim d’incompatibilitats aplicable als càrrecs directius de l’Ajuntament.
Durada del càrrec: El contracte es formalitzarà per temps determinat però en tot cas el Director/a cessa quan finalitza el mandat del Consell d’Administració i a partir d’aquest moment exercirà funcions d’administració ordinària en el marc del contracte-programa i dels pressupostos aprovats fins que el nou Consell nomeni nou Director/a o sigui ratificat/da en el càrrec.
2.- ENQUADRAMENT DEL LLOC DE TREBALL I DESCRIPCIÓ FUNCIONAL
2.1.- Enquadrament orgànic i missió. El Director/a de l’entitat gestora encapçala l’organització executiva de l’entitat i desenvolupa les seves funcions executives amb respecte a les decisions adoptades pel Consell d’Administració. En particular, correspon al Director/a executar el contracte programa una vegada el mateix hagi estat aprovat pel Ple Municipal, adoptant les mesures necessàries per a l’íntegre acompliment del mateix.
2.2.- Descripció funcional del lloc convocat
1.- Correspon al Director/a:
a) Complir i fer complir les disposicions que regulen l’entitat gestora i els acords adoptats pel Consell d’Administració en les matèries que són de la competència d’aquest òrgan col·legiat, assumint la direcció de la gestió operativa de l’entitat.
b) Elaborar i sotmetre a l’aprovació del Consell d’Administració la proposta de contracte programa, el pla anual de treball i la memòria econòmica anual, en el seu cas, i d’acord amb el que estableixi el contracte programa.
c) Elaborar i sotmetre a l’aprovació del Consell d’Administració l’estat de previsió de despeses i ingressos, els annexos a incloure en el projecte de pressupostos de l’Ajuntament i els comptes de l’entitat gestora en el marc del contracte programa aprovat.
d) Elaborar una memòria anual, detallada per àrees de responsabilitat, de les activitats i objectius de l’entitat gestora, la qual serà presentada al Consell d’Administració.
e) Executar, en la forma que consideri més oportuna i formalitzant al respecte els acords, convenis, contractes o altres documents que siguin necessaris o convenients amb plens poders al respecte, les línies de política estratègica i de recursos que hagi definit prèviament el Consell d’Administració d’acord amb les seves funcions.
f) Executar, de la forma que consideri més oportuna i formalitzant al respecte els acords, convenis, contractes o altres documents que siguin necessaris o convenients amb plens poders al respecte, la proposta de contracte programa que hagi estat aprovada pel Ple Municipal.
g) Nomenar i separar el personal de l’entitat gestora.
h) Complir allò que disposa la Llei Orgànica del dret de rectificació en relació als escrits de rectificació.
i) Preparar els assumptes a sotmetre a l’aprovació del Consell d’Administració i exercir la resta de facultats previstes en el Reglament d’organització i funcionament del servei o en els Estatuts de l’entitat gestora.
2.- En tot cas, a banda de les facultats en matèria de recursos humans, el Director/a no pot formalitzar acords, convenis, contractes o altres documents que comprometin més del 10% dels recursos de l’entitat gestora o que comprometin recursos per un període superior a dotze mesos sempre i quan representin més del 10% del pressupost de l’any en curs. En ambdós casos, ha de sotmetre la decisió al Consell d’Administració.
3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ
-Tenir Llicenciatura en Periodisme i/i Llicenciatura en Comunicació Audiovisual
-Disposar de formació i/o experiència acreditada en l’exercici professional del periodisme i/o en la gestió de mitjans de comunicació.
-El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar en possessió del certificat C1 de nivell de suficiència de llengua catalana (antic nivell C) o superior de la Direcció general de Política Lingüística, o equivalent.
-Els candidats/es que no acreditin adequadament aquest requisit hauran de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell requerit (certificat C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés.
-En cap cas no hi pot prendre part qui estigui inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques, ni estar separat amb suspensió d’ocupació o traslladat del lloc de treball com a conseqüència d’un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents.
-Els requisits de participació que preveuen les bases s’han de reunir en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta convocatòria, i s’han de complir a la data de presa de possessió.
4.- CRITERIS DE VALORACIÓ. Seran valorats discrecionalment amb la deguda motivació jurídica i de manera prioritària els següents mèrits específics i generals:
a) Mèrits específics:
-Experiència en la direcció en el sector públic o privat, així com l’experiència professional en el sector audiovisual.
-Experiència en gestió de grups multimèdia de comunicació audiovisual.
b) Mèrits generals:
-Experiència professional en lideratge i motivació d’equips humans
-Coneixement d’altres idiomes a banda de les dues llengües cooficials a Catalunya.
-Competències professionals acreditades per a l’òptim desenvolupament de les funcions del lloc de treball (formació en les matèries relacionades amb el lloc de treball, compromís professional, treball en equip, orientació a servei públic, flexibilitat i obertura al canvi, comunicació i influència, visió global, lideratge i desenvolupament i direcció de persones).
-Es podrà convocar els aspirants per a una entrevista d’avaluació general, mitjançant els sistemes que es considerin més adequats, per acreditar les competències professionals i la idoneïtat per al desenvolupament satisfactori de les responsabilitats assignades al lloc de treball.
-Els aspirants també podran ésser convocats a comparèixer davant el Consell d’Administració per exposar la seva visió del projecte de comunicació audiovisual pública de caràcter local així com els criteris rectors i metodologia de gestió del grup multimèdia Cugat.cat.
-La proposta de resolució recaurà, si escau, en el/la candidat/a que es consideri més adequat pel lloc en funció de les condicions d’idoneïtat, capacitat i mèrit, que garanteixin una millor gestió directiva del servei públic de comunicació audiovisual local.
5.- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS. Les persones interessades podran presentar les seves sol·licituds al Registre General de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (Plaça de la Vila, 1) fins el dia 30 d´octubre de 2015, en escrit adreçat a la Secretaria General de la Corporació – Secretaria del Consell d’Administració de l’EPEL Cugat.cat. La petició haurà d’anar acompanyada del corresponent currículum amb l’acreditació dels requisits establerts a la convocatòria i el detall dels mèrits a valorar, tot això inclòs en sobre tancat a l’exterior del qual hi figurarà la llegenda Documentació per a la participació en la convocatòria pública per a la selecció del Director/a de l’Entitat Pública Empresarial Cugat.cat, segons acord del Consell d’Administració de data 23 de setembre de 2015.
Les sol·licituds podran també presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes en l’article 38.4) de la lei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
La convocatòria pública haurà d’ésser anunciada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb antelació d’un mes a la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
Al presentar la sol·licitud, les persones aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procediment de selecció.
Les dades corresponents al domicili, telèfon i adreça electrònica que figurin en la sol·licitud es consideraran com les úniques vàlides a efectes de notificacions i serà responsabilitat exclusiva de les persones aspirants els errors en la seva consignació i la manca de comunicació dels eventuals canvis de domicili per a notificacions.
A l’efecte d’admissió de persones aspirants, es tindran en compte les dades que aquestes facin constar a la sol·licitud, sense perjudici que en qualsevol moment l’autoritat convocant pugui requerir-los l’acreditació dels requisits necessaris quan creguin que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer les persones que optin al lloc de treball.
Juntament amb la sol·licitud de participació, hauran de presentar currículum professional i documentació acreditativa dels requisits i mèrits al·legats, sense perjudici de què se’ls pugui demanar els aclariments o les justificacions necessaris per a la seva verificació.
En tot cas, pel que fa a l’acreditació documental, hauran de presentar obligatòriament:
-Fotocòpia del DNI
-Fotocòpia de la titulació acadèmica
-Si és el cas, certificació original emesa per l’òrgan competent en matèria de personal de l’administració pública d’origen que acrediti els diferents requisits de participació.
Els i les candidates són responsables de comprovar i verificar l’exactitud de la seva sol·licitud i les dades que hi consten.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia