martes, 15 de septiembre de 2015

diversos llocs de treball de caràcter directiu de l'Ajuntament de Viladecans

Per decret d’Alcaldia de data 10 de setembre de 2015, s’aproven la convocatòria i les bases reguladores del procés de selecció per a la provisió de diversos llocs de treball de caràcter directiu de l'Ajuntament de Viladecans, subjectes al Règim de Personal Eventual.
El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 16 de setembre al 5 d'octubre de 2015, a.i.}
BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ DE DIVERSOS LLOCS DE TREBALL DE CARÀCTER DIRECTIU DE L’AJUNTAMENT DE VILADECANS, SUBJECTES AL RÈGIM DE PERSONAL EVENTUAL
1a. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA.- L’objecte de la present convocatòria és la provisió de diversos llocs de treball de caràcter directiu, subjectes al règim de personal eventual.
Les característiques dels llocs de treball són el que s’indiquen a l’annex d’aquestes bases:
2a. CONDICIONS DE LES PERSONES ASPIRANTS. Per prendre part en aquesta convocatòria, les persones aspirants han de reunir els requisits següents, que hauran de complir-se, com a mínim, el darrer dia de presentació de sol·licituds:
a) Tenir la nacionalitat espanyola, d’acord amb les lleis vigents, o la d’algun país membre de la Unió Europea o la dels Estats als quals, en virtut de Tractats Internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
També podran participar el cònjuge, així com els descendents d’ambdós i els descendents del cònjuge, dels espanyols i dels nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, i els descendents siguin menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat que visquin a càrrec dels seus progenitors.
b) Estar en possessió del títol de llicenciat universitari o equivalent. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d´Educació.
c) Superar l’edat mínima de 16 anys i no excedir l’edat de jubilació forçosa prevista per al personal funcionari.
d) No haver estat condemnada per cap delicte, no estar inhabilitada per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separada mitjançant expedient disciplinari de servei de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que la persona aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
e) No incórrer en causa d’incompatibilitat per a l’exercici del càrrec.
f) No patir cap incapacitat que impossibiliti l’exercici del càrrec.
3a. SOL·LICITUDS: 3.1. Les persones que desitgin prendre part a les proves selectives hauran de sol·licitar-ho mitjançant instància formalitzada d’aquest Ajuntament, dirigida a l'Il.lm. Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de Viladecans, en la qual faran el lloc al qual es presenten i manifestaran en aquest document que reuneixen totes i cada una de les condicions exigides en la base segona, indicant, així mateix, el lloc de treball per al què opten.
3.2.Les instàncies es presentaran a l´Oficina Viladecans Informació situada a la Plaça Europa, número 7 en horari de 9:00 a 14:00 hores, de dilluns a divendres i de 16:30 a 18:30 els dimarts i dijous, o en les formes establertes en l’art. 38.4 de la Llei 30/92 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, en el termini de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC. {del 16 de setembre al 5 d'octubre de 2015, a.i.}
3.3. Les persones aspirants que no presentin la documentació l´Oficina Viladecans Informació i escollin com a forma de presentació de la sol·licitud qualsevol de les formes de les establertes a l’article 38.4 de la Llei 30/92 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, hauran de comunicar aquest fet enviant còpia de la instància a l’adreça de correu electrònic rrhh@viladecans.cat o bé al número de fax 936 370 481, com a molt tard el dia següent al de la finalització del termini de presentació d’instàncies.
Es publicaran les bases íntegres i la convocatòria a la seu electrònica municipal.
Les instàncies aniran acompanyades de la relació de mèrits al·legats per a la seva candidatura. La documentació acreditativa dels mèrits al·legats caldrà que siguin aportats per la persona a la què se l’adjudiqui el lloc de treball, abans de la presa de possessió del càrrec.
--------------------- www.aj-viladecans.es/
ANNEX
CARACTERÍSTIQUES DELS LLOCS DE TREBALL DE CARÀCTER DIRECTIU CONVOCATS RESERVATS A PERSONAL EVENTUAL
Codi Convocatòria: 900/01/2015
Denominació lloc treball: Director/a Comunicació i Relacions Institucionals
Grup: A1
Nivell Destí: 30
Tipus de personal: Personal Eventual
Adscripció Orgànica: Presidència
Codi Convocatòria: 900/02/2015
Denominació lloc treball: Director/a Àrea de Serveis Generals
Grup: A1
Nivell Destí: 30
Tipus de personal: Personal Eventual
Adscripció Orgànica: Presidència
Codi Convocatòria900/03/2015
Denominació lloc treball: Director/a Àrea d’Espai Públic
Grup: A1
Nivell Destí: 30
Tipus de personal: Personal Eventual
Adscripció Orgànica: Serveis a la Ciutadania
Codi Convocatòria: 900/04/2015
Denominació lloc treball: Director/a Àrea de Medi Ambient
Grup: A1
Nivell Destí: 30
Tipus de personal: Personal Eventual
Adscripció Orgànica: Promoció de la Ciutat
Codi Convocatòria: 900/05/2015
Denominació lloc treball: Director/a Serveis Seguretat i Convivència
Grup: A1
Nivell Destí: 28
Tipus de personal: Personal Eventual
Adscripció Orgànica: Serveis a la Ciutadania
Codi Convocatòria: 900/06/2015
Denominació lloc treball: Director/a Serveis d’Empresa
Grup: A1
Nivell Destí: 27
Tipus de personal: Personal Eventual
Adscripció Orgànica: Promoció de la Ciutat
.............................
Sistema Provisió: Lliure nomenament
Comissió de Valoraciö:
Presidència: Director/a de Presidència
Vocals: Secretari municipal i Cap de RRHH i Organització

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia