martes, 15 de septiembre de 2015

1 director/a tècnic/a [especialitat en Psicologia Social i de les Organitzacions]. Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears

1.  Aprovar la convocatòria d’un procés selectiu per cobrir la plaça de director tècnic o directora tècnica com a personal directiu professional de naturalesa laboral sotmès a la relació laboral de caràcter especial  d’alta direcció regulada pel Reial Decret 1382/1985, d’1 d’agost.
2. Aprovar les bases específiques que han de regir aquesta convocatòria i procés selectiu, d’acord amb el següent:

a. Requisits i condicions generals que les persones interessades han de complir a la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds, per ser admeses en aquest procés selectiu:
I. Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra nacionalitat en els casos que, d’acord amb l’article 57 de l’EBEP, permetin l’accés a l’ocupació pública com a personal laboral. 
II. Tenir més de 18 anys d’edat complerts i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa. 
III. No haver estat separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no ha de trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu Estat.
IV. Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per l’exercici de les funcions de coordinació general tècnica de totes les àrees i, en especial les següents:
a. Encomanar, supervisar i aprovar els programes i els projectes que es derivin del pla de la Fundació. 
b. Ordenar i supervisar el seguiment tècnic dels serveis i les prestacions derivats de l’aplicació de la Llei de dependència i que són objecte de gestió de la Fundació. 
c. Coordinar l’actuació de la Fundació amb la resta d’administracions i ens autònoms d’aquestes. 
d. Ordenar els processos i els fluxos de treball tècnic relatius a la valoració i l’aplicació de recursos de dependència. 
V. Estar en possessió de la titulació universitària de llicenciatura o grau en Psicologia, especialitat en Psicologia Social i de les Organitzacions, o en condicions d’obtenir-la en la data en què acabi el termini de presentació de les sol·licituds i un perfil professional adient. 
b. Sol·licituds i documentació I. La sol·licitud per prendre part en aquest procés selectiu s’ha d’ajustar al model que s’adjunta en forma d’annex el qual es pot descarregar a la pàgina web de la Fundació (www.fbd.caib.es). 
II. Les sol·licituds s’han de presentar al Registre General de la Fundació (Plaça de la Drassana, núm. 4, 07012 Palma), o en la forma establerta per l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
III. El termini per presentar les sol·licituds és de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. {del 16 al 28* de setembre de 2015, a.i.} 
Si el darrer dia de presentació de sol·licituds caigués en dia inhàbil o dissabte, el termini s’entendrà ampliat fins el dia hàbil següent. 
IV. Juntament amb la sol·licitud emplenada adequadament, les persones interessades han d’adjuntar: 1. Una fotocòpia del document nacional d’identitat o, en el cas de no tenir la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la nacionalitat. 
2. Currículum Vitae, actualitzat, en el que es faran constar: 
a) Les dades personals (adreça, telèfon i correu electrònic). 
b) La formació (titulacions acadèmiques, estudis, cursos, seminaris, publicacions, idiomes, d’altres). 
c) L’experiència professional (amb descripció d’entitats, llocs desenvolupats i temps). Aquests coneixements i l’experiència professional s’han d’acreditar mitjançant l’aportació del títol o certificació corresponent, mitjançant la presentació d’originals o fotocòpies compulsades. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia