domingo, 13 de septiembre de 2015

2 operadors/es d’ ordinadors per al Centre d’ Atenció als Usuaris, per prestar serveis a Palma de Mallorca (OPORD 01-15). Fundació Bit.

Primera.- La selecció es regirà per les indicacions recollides en la present convocatòria i en la normativa d’aplicació.
Segona.- S’ofereix un contracte d’interinitat per vacant, per prestar serveis a la Fundació Bit (Centre Empresarial de Son Espanyol-ParcBit de Palma de Mallorca),  a jornada completa, 37, 5 hores setmanals i amb el següent sistema de torns rotatius: de dilluns a divendres de 8:00h a 15:30h o de 13:30h a 21:00h.        
La feina consisteix en l’ atenció informàtica als usuaris de l’ Administració.
Resultado de imagen de Fundació Bit. illes balearsTercera.- Els candidats hauran de complir els següents requisits:
 • Nacionalitat espanyola o alguna altra d’acord amb l’article 57 de l’ EBEP.
 • Tenir 16 anys d’ edat complerts i no haver arribat a l’ edat de jubilació forçosa.
 • No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública, o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes; ni trobar-se inhabilitat de forma absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per exercir funcions similars a les que complien,  en el cas que haguessin estat separats, inhabilitats o acomiadats disciplinàriament. En el cas de ser de nacionalitat d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, a l'accés a una plaça en una entitat del sector públic instrumental del Govern de les Illes Balears.
 • Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l’exercici de les funcions de la categoria laboral en què s'inclouen a la plaça oferta.
 • Estar en possessió de titulació de Cicle Formatiu de Grau Superior, FP II o equivalent
Quarta.- El procés de selecció es realitzarà per el Director Tècnic i un tècnic de Recursos Humans de la Fundació Bit.
Quinta.- El procés selectiu constarà de dos fases:
Fase 1
 • Sol·licitud de participació en el procés
 • Fotocopia del D.N.I. o en el cas de no tenir la nacionalitat espanyola, document acreditatiu de la personalitat (N.I.E. o targeta de residència).
 • Curriculum Vitae
 • Certificació de la titulació de Cicle Formatiu de Grau Superior, FP II o equivalent
 • Certificació de la titulació nivell de català
Tota la documentació justificativa (original i fotocòpia) s’haurà d’aportar a les instal·lacions de la Fundació Bit al Carrer Laura Bassi, Centre  Empresarial Son Espanyol-ParcBit, fins al 17 de setembre de 2015 en l’horari de 09:00h a 13:00h.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia