sábado, 26 de septiembre de 2015

1 Tècnic/a en relacions laborals -interinitat-. Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears

Bases de la convocatòria pública del procés de selecció per cobrir, amb caràcter temporal, un lloc de treball de tècnic o tècnica en relacions laborals
1. Objecte. L’objecte d’aquesta convocatòria és la contractació, amb caràcter temporal (contracte d’interinitat fins a la cobertura definitiva del lloc de treball), un lloc de treball de tècnic o tècnica en relacions laborals.
2. Forma de selecció. La selecció s’ha de fer mitjançant el procediment de concurs de mèrits, de conformitat amb el barem que es detalla en l’annex 2.
Els empats en la puntuació s’han de dirimir aplicant successivament els criteris següents:
a. D’acord amb el punt 1.5.3 del Pla d’Igualtat entre Dones i Homes de la Fundació, aprovat el 13 d’agost de 2012, en el cas que hi hagi una infrarepresentació de dones en la categoria professional, si hi ha una puntuació final igual entre dos candidats o més, s’ha de seleccionar la dona, llevat que concorrin en l’altre candidat circumstàncies que no siguin discriminatòries per raó de sexe i que justifiquin que no s’apliqui la mesura, com ara la pertinença a altres col·lectius amb dificultats especials d’accés al treball, una vegada considerades objectivament totes les circumstàncies concurrents en els candidats d’ambdós sexes. En el cas que l’empat sigui entre dues dones o més, s’han d’atendre els criteris que s’enumeren a continuació. 
b. Preval la puntuació més alta obtinguda en l’apartat d’experiència professional.
c. Preval la persona de més edat.
d. Si després d’aplicar els criteris anteriors encara hi ha empat, s’ha d’utilitzar el sorteig.
3. Requisits i condicions de les persones aspirants. Per poder participar en la convocatòria, els aspirants han de complir, en la data d’acabament del termini per presentar les sol·licituds, els requisits següents:
a. Tenir la nacionalitat espanyola o la d’un estat de la Unió Europea, o bé ser nacional d’altres estats amb les condicions que estableix l’article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
b. Tenir 16 anys complerts i no haver arribat a l’edat de jubilació.
c. Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques necessàries per a l’exercici de les funcions corresponents a la categoria de coordinador o coordinadora d’infermeria.
d. No haver estat separades, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per exercir funcions similars a les dels llocs de treball objecte d’aquesta convocatòria. En cas que siguin nacionals d’un altre estat, no estar inhabilitades o en una situació equivalent, ni haver estat sotmeses a una sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en les mateixes condicions, l’accés a una ocupació pública.
e. Estar en possessió de la titulació següent: títol universitari de diplomatura o grau en relacions laborals o equivalent. En el supòsit de titulacions expedides a l’estranger, s’ha d’aportar l’homologació corresponent del Ministeri d’Educació.
4. Sol·licituds i documentació. Les sol·licituds per participar en aquesta convocatòria s’han de presentar mitjançant el model normalitzat que és a disposició de les persones interessades a la pàgina web de la Fundació, a l’adreça d’Internet http://fbd.caib.es.
El termini per presentar les sol·licituds és de deu dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.{del 25 de setembre al 6 d'octubre de 2015, a.i.} Les sol·licituds que es registrin fora de termini s’exclouran i s’arxivaran.
Les persones aspirants han d’adjuntar a la sol·licitud, emplenada correctament i signada, una fotocòpia del DNI i l’original o una fotocòpia compulsada de la documentació següent:
a. La documentació acreditativa de la titulació exigida.
b. La documentació acreditativa dels mèrits al·legats (experiència professional, formació i coneixements de la llengua catalana).
c. Per a les persones aspirants amb discapacitat, el certificat acreditatiu del grau de discapacitat i el certificat d’aptitud expedit pel Centre Base, dependent de la Direcció General de Dependència, o per un organisme públic equivalent, sobre les condicions personals per exercir les funcions corresponents al lloc de treball, que ha d’expressar que l’aspirant es troba en condicions de complir les tasques fonamentals del lloc de treball; si escau, amb les adaptacions adients.
d. La indicació d’una adreça electrònica o un telèfon als efectes de notificacions i comunicacions amb la Fundació.
La data de referència per complir els requisits exigits i la possessió dels mèrits al·legats és el dia que acaba el termini per presentar les sol·licituds.
Es considera que les persones que presentin una sol·licitud per participar en aquesta convocatòria donen el consentiment perquè la Fundació tracti les seves dades personals als efectes que se’n deriven.
5. Lloc de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds s’han de presentar a de dilluns a divendres, de les 9.00 hores a les 14.00 hores en un dels llocs següents:
  • Registre de la seu de la Fundació (plaça de la Drassana, 4, 07012, de Palma).
  • Residència i Centre de dia Can Blai (rotonda de Sant Carles-Es Canar, s/n, 07840 Santa Eulària des Riu).
  • Residència i Centre de dia Can Raspalls (carrer de Can Raspalls s/n, 07817 Sant Jordi de Ses Salines, Sant Josep de sa Talaia).
Si es necessita un justificant de la presentació de la sol·licitud, la persona interessada n’ha de dur una fotocòpia. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia