domingo, 13 de septiembre de 2015

6 places de conductor/conductora depen­dents del Servei de Salut de les Illes Balears


Bases de la convocatòria
1. Normes generals 1.1. Es convoca un concurs oposició per cobrir 12 places vacants de personal estatutari de la categoria conductor/conductora depen­dents del Servei de Salut de les Illes Balears, corresponents a l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2010, d’acord amb la distribució següent:
a) 6 places per al torn d’accés lliure, 1 de les quals correspon a la reserva per a persones amb una discapacitat igual o superior al 33 %.
b) 6 places per al torn de promoció interna.
1.2. Les places no cobertes en el torn de promoció interna s’incre­mentaran a les oferides en el torn d’accés lliure.
1.3. Les persones aspirants només poden participar en un dels torns establits.
1.4. Les proves selectives es regeixen per aquestes bases de convocatòria i també per allò que estableixen la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut; la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic; el Reial decret llei 1/1999, de 8 de gener, sobre selecció de personal estatutari i provisió de places en les institucions sanitàries de la seguretat social —vigent amb rang reglamentari i sense caràcter bàsic en virtut de la disposició transitòria sisena de la Llei 55/2003— i la resta de les disposicions que hi resultin aplicables.
1.5. A les persones aspirants que superin el procés selectiu els serà aplicable l’estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, la normativa declarada vigent per aquest estatut, la Llei 7/2007, a més de la normativa general d’aplicació al personal estatutari del Servei de Salut.
1.6. El director general del Servei de Salut ha de resoldre les incidències que se suscitin en el desenvolupament d’aquesta convocatòria, sense perjudici de les que corresponguin al Tribunal qualificador segons el que disposa la base 5.6.
2. Requisits de les persones aspirants2.1. Per ser admeses en aquestes proves selectives, les persones aspirants han de complir els requisits següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola o la de qualsevol estat de la Unió Europea o la d’algun estat al qual sigui aplicable la lliure circulació de treballadors en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya. També hi poden participar (qualsevol que en sigui la nacionalitat) els cònjuges d’espanyols i de ciutadans d’altres estats de la Unió Europea sempre que no estiguin separats de dret, i també els seus descendents i els dels cònjuges sempre que no estiguin separats de dret i tenguin menys de vint-i-un anys o siguin majors d’aquesta edat i dependents.
b) Tenir complits setze anys d’edat i no sobrepassar l’edat màxima de jubilació forçosa.
c) Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (LOE), graduat en educació secundària (LOGSE), graduat escolar (Llei 14/1970), batxillerat elemental (Pla 1957) o FPI, o bé un títol equivalent o estar en condicions d’obtenir-lo en la data en què venci el termini per presentar sol·licituds. En el cas de titulacions expedides a l’estranger, és necessària l’homologació del Ministeri d’Educació o d’una universitat espanyola.
d) Tenir vigent el permís de conduir de la classe B i tenir autorització per conduir vehicles prioritaris quan utilitzin aparells emissors de llums o senyals acústics especials (BTP).
e) Tenir la capacitat funcional necessària per acomplir les funcions que es derivin del nomenament corresponent.
f) La persona aspirant no ha d’haver estat separada del servei, per mitjà d’un expedient disciplinari, de qualsevol servei de salut o administració pública en els sis anys anteriors a la convocatòria, ni ha d’estar inhabilitada amb caràcter ferm per acomplir funcions públiques ni per a la professió en qüestió.
g) En el cas de les persones d’altres estats esmentats en el paràgraf a, la persona aspirant no ha d’estar inhabilitada per cap sanció o pena per accedir a funcions o a serveis públics en un estat de la Unió Europea, ni ha d’haver estat separada de cap de les seves administracions ni de cap dels seus serveis públics en els sis anys anteriors a la convocatòria per mitjà d’una sanció disciplinària.
h) Cal satisfer els drets d’examen per l’import que es detalla en la base 3.8, llevat que es tracti de persones amb una discapacitat igual o superior al 33 %, que estan exemptes de pagar taxes.
2.3 Les persones que es presentin en el torn de reserva per a persones amb discapacitat han de tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.
2.4 Els requisits exigits per participar en aquesta convocatòria s’han de complir en el terme final del termini per presentar sol·licituds i s’han de mantenir al llarg de tot el procés selectiu fins a la presa de possessió de la plaça adjudicada. En cas contrari, es perdran tots els drets derivats de la convocatòria.
3. Sol·licituds 3.1. Les persones interessades a participar en aquest procés selectiu han d’emplenar la sol·licitud per participar en les proves selectives i pagar la taxa dels drets d’examen. En qualsevol cas, cal presentar la sol·licitud en temps i forma segons el que estableixen els apartats següents.
3.2. La sol·licitud es pot emplenar per mitjà del tràmit telemàtic publicat en el web www.ibsalut.es seguint les recomanacions que es publiquen en l’annex 3 d’aquesta resolució. Una vegada completat el tràmit telemàtic és imprescindible presentar dins del termini per una de les vies a què es refereix el punt 3.7 una còpia de la sol·licitud telemàtica, una del document d’identitat (DNI o NIE), una del títol i el justificant d’haver pagat les taxes. La sol·licitud també es pot emplenar manualment; per això el formulari està disponible imprès en paper a la seu dels Serveis Centrals del Servei de Salut (carrer de la Reina Esclarmunda, 9, de Palma), a les gerències d’atenció primària i d’atenció especialitzada i a la Gerència d’Atenció a Urgències 061.
3.3. Les persones aspirants han d’assenyalar en la sol·licitud el torn en què es presenten a les proves selectives. Les persones que no ho indiquin seran incloses en el torn d’accés lliure.
3.4. Les persones aspirants també han d’assenyalar en la sol·licitud l’illa on volen fer l’examen (Mallorca, Menorca o Eivissa). Si no ho indiquen, s’entendrà que l’elecció és Mallorca.
3.5. Independentment del torn en el qual es presentin, les persones aspirants que necessitin adaptacions de temps o de mitjans per participar en les proves selectives ho han d’assenyalar en la sol·licitud.
3.6. El termini per presentar sol·licituds és d’un mes comptador des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes BalearsSi el darrer dia és inhàbil, s’ha d’entendre que el termini es prorroga al primer dia hàbil següent.{del 13 de setembre al 13* d'octubre de 2015, a.i.}
3.7. Les sol·licituds per participar en aquest procés selectiu s’han de presentar en el Registre General dels Serveis Centrals del Servei de Salut o bé per qualsevol de les vies que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Les sol·licituds que es presentin mitjançant les oficines de Correus han d’anar dins d’un sobre obert perquè el funcionari de Correus les dati i les segelli abans de certificar-les. Les sol·licituds subscrites per les persones residents a l’estranger es poden presentar a les representacions diplomàtiques o a les oficines consulars espanyoles a l’estranger. Les persones aspirants han de conservar el seu exemplar de la sol·licitud per si els el requerissin en qualsevol moment del procés selectiu.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia