miércoles, 23 de septiembre de 2015

2 vigilants municipals (AP) amb caràcter temporal, 20 mesos. Ajuntament de Roda de Ter (Barcelona)

Es fa públic que per decret de l’alcalde de data 14 de setembre de 2015 han estat aprovades les bases que regiran el procés selectiu de dos funcionaris interins sense plaça de vigilants municipals amb caràcter temporal (20 mesos) mitjançant concurs oposició lliure, de conformitat amb l’article 10 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, així com la corresponent convocatòria pública.
En compliment del que estableix l’article 76 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, es publica el text íntegre de les bases aprovades:
“Primera. Objecte de la convocatòria. Cobrir dos llocs de treball de vigilants municipals com personal funcionari interí, sense plaça a la plantilla, per un termini màxim de 20 mesos, d’acord amb l’article 10 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
La selecció d’aquests funcionaris interins ha de fer-se d’acord amb un procediment que respecti els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, i d’acord amb aquests bases reguladores.
Segona. Característiques i funcions del lloc de treball. El lloc de treball objecte d’aquesta convocatòria té les característiques següents:
Grup de classificació: AP
Jornada a temps complet: 37,5 hores setmanals. En horari de tarda vespre i nit, i en tot cas modificable segons necessitats del servei.
Durada prevista: 20 mesos.
Les funcions atribuïdes a aquests llocs de treball són les que puguin ser encomanades d’acord amb la Llei 16/91, de 10 de juliol, de les policies locals, i altres normes de caràcter legal o reglamentari.
Tercera. Condicions dels/de les aspirants. Per a ser admès i, en el seu cas, prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants hauran de reunir amb anterioritat a l’acabament del termini de presentació d’instàncies, els següents requisits:
a) Tenir nacionalitat espanyola.
b) Haver complert 18 anys i no tenir-ne més de l’edat de jubilació.
c) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impedeixi el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.
d) No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques, ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública.
e) No trobar-se comprès en cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat de les previstes en la legislació vigent sobre la matèria.
f) Estar en possessió del certificat d’escolaritat o títol equivalent o superior.
g) Tenir una alçada mínima de 165 cm per als homes i 160 cm per a les dones.
h) Estar en possessió del permís de conduir de la classe B i de l’autorització per poder conduir vehicles prioritaris (B.T.P) o en cas de no no posseïr el B.T.P. el compromís d’obtenir-lo amb posterioritat. Les despeses aniran a càrrec de l’aspirant.
Quarta. Presentació d’instàncies i publicitat. Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu s’han de presentar en el registre general de l’Ajuntament, dins el termini de 20 dies naturals des de la darrera publicació en el DOGC {del 22 de setembre al 13* d'octubre de 2015, a.i.} o el BOPB de la publicació de la convocatòria, i s’han d’adreçar al president de la corporació. També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Els aspirants han de manifestar en aquest document que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides en la base segona de la convocatòria.
Les sol·licituds han d’anar acompanyades d’un currículum vitae de l’aspirant, de fotocòpies del DNI, dels permisos i dels títols acadèmics exigits a la base segona i de la documentació acreditativa dels mèrits que s’al·leguin per a la fase de concurs. Caldrà acompanyar còpia del certificat de nivell B de la Junta Permanent de Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents, per a quedar exempt de la realització de la prova de català. Tots els documents s’han de presentar mitjançant fotocopies degudament compulsades. També s’haurà d’aportar el certificat mèdic per fer les proves físiques, essent possible fer-ho abans de l’inici de les mateixes, en cas que finalment es duguin a terme.
La prestació de serveis a l’Administració Pública i/o a l’empresa privada s’acreditaran mitjançant certificat de serveis prestats emès de l’entitat corresponent.
La resta d’anuncis es publicaran a la web municipal i al tauler d’edictes municipals, a partir del qual es garanteix la publicitat.  www.rodadeter.cat/

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia