jueves, 24 de septiembre de 2015

borsa de treball de psicòlegs (A1) adscrits a l’Equip d’Atenció a la Infancia i l’Adolescència (EAIA). Consell Comarcal del Segrià

BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER LA CREACIO D’UNA BORSA DE TREBALL DE FUNCIONARIS INTERINS I/O PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE PSICÒLEGS ADSCRITS A L’EQUIP D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA
Primera. OBJECTE. L’objecte d’aquestes bases és regular el procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball per cobrir, de forma temporal, amb caràcter urgent i inajornable les possibles necessitats del Consell Comarcal del Segrià que esdevinguin en la categoria de psicòleg, adscrit a l’Equip d’Atenció a la Infancia i l’Adolescència (EAIA), grup A1.
Segona. FUNCIONS I TASQUES. Les funcions seran les pròpies per aquesta categoria professional en l’àmbit dels serveis socials especialitzats i amb adscripció a l’EAIA, entre elles desenvolupar les tasques pròpies en l’àmbit d’intervenció dins l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència, amb l’objectiu de prevenir, tractar i fer seguiment dels infants en situació de risc de desemparament o en situació de desemparament, i l’atenció a les seves famílies.
Tercera. CONDICIONS D’ADMISSIÓ D’ASPIRANTS. Per poder participar en el procés selectiu és necessari reunir els requisits següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola sense perjudici del que disposa l’article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
b) Tenir la capacitat funcional per a l’acompliment de les tasques.
c) Tenir setze anys i no excedir , si escau, de l’edat màxima de jubilació forçosa, per a l’accés a l’ocupació pública.
d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les que feia en el cas del personal laboral, en què hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’empleat públic.
e) Acreditar estar en possessió del títol universitari de llicenciat en psicologia, grau en psicologia o titulació equivalent. S’acreditarà mitjançant fotocopia del títol corresponents.
f) Acreditar el coneixement de la llengua catalana de nivell de suficiència ( certificat C1) la qual cosa es podrà acreditar amb la presentació dels títols, i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística. En el cas de voler acreditar el nivell de català assolit per estudis reglats realitzats, caldrà presentar un certificat expedit per l’Institut d’Educació Secundària, que convalidi el nivell de català assolit.
En el cas de no acreditar documentalment l’esmentat nivell de català, les persones interessades en participar en la convocatòria també podran presentar les seves instàncies si bé hauran de realitzar la prova específica de coneixements de la llengua catalana de l’esmentat nivell.
g) Disposar de vehicle propi i carnet de conduir B.
Les persones aspirants amb condició legal de discapacitat amb un grau igual o superior al 33% tenen dret a l’adaptació de les proves i del lloc de treball en cas que se’ls adjudiqui. S’ha de presentar informe de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (u òrgan competent equivalent de la resta de Comunitats Autònomes) que declari que la persona compleix les condicions per exercir les funcions del lloc de treball que es convoca i que informi sobre les adaptacions per realitzar les proves i sobre la necessitat d’adaptar el lloc de treball.
Quarta. FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS PER FORMA PART DE LA BORSA DE TREBALL. Les sol·licituds per formar part de la borsa de treball, en què els aspirants faran constar que reuneixen les condicions exigides a les bases, s’adreçaran a la President/a del Consell Comarcal del Segrià, i es presentaran en el Registre d’entrada del Consell Comarcal o bé mitjançant el procediment que regula l’article 38.4 de la Llei 30/1992, en el termini de 20 dies a comptar des del dia següent de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 23 de setembre al ... d'octubre de 2015, a.i.}
Les bases íntegres es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, es publicaran igualment en el tauler electrònic del Consell Comarcal.
La sol·licitud s’acompanyarà amb:
- Fotocòpia del DNI o, si escau, passaport.
- Documentació acreditativa dels mèrits que s’al·leguin als efectes de valoració del concurs.
- Declaració de disposar de vehicle propi i carnet de conduir B.
Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, les persones aspirants donen el consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia