miércoles, 30 de septiembre de 2015

ajudes compensatòries pels costos de prevenció i eradicació de salmonel·losi en avicultura per a l’exercici 2015

Apartat primer Convocar per a l’exercici 2015, les ajudes compensatòries pels costos de prevenció i eradicació de salmonel·losi en avicultura, les bases reguladores de les quals estan contingudes en l’Ordre 1/2015, de 5 d’agost de 2015, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural (DOCV 7611, 09.09.2015). 
Apartat segon D’acord amb la Llei 8/2014, de Pressupostos per a l’exercici 2015, la dotació pressupostària serà de 397.560,40 euros amb càrrec a la línia T3081 000, capítol IV del programa 714.80, Desenvolupament i Millora de la Ramaderia, repartits de la manera següent: 
Grup A: autocontrols i mesures biosanitàries, inclourà les despeses descrites en l’apartat sext de l’annex de l’esmentada Ordre 1/2015: 258.414,00 €. 
Grup B: compra i administració de vacunes de salmonel·la, inclourà les despeses descrites en l’apartat sext de l’annex de l’Ordre 1/2015: 139.146,40 €. 
Apartat tercer El termini de presentació de sol·licituds per a l’exercici 2015 serà de 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.{de l' 1 al 14 d'octubre de 2015, a.i.} 
Les sol·licituds es presentaran per mitjà d’ompliment del model facilitat en impresos normalitzats en la pàgina web d’aquesta conselleria (http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=3268&version=amp), o en els llocs i formes previstos en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia