jueves, 3 de diciembre de 2015

3 places d'Agent de la Policia Local (C2), amb caràcter interí. Ajuntament d'Arenys de Mar (Barcelona)

BASES REGULADORES DEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE PER A LA PROVISIÓ DE TRES PLACES D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL D'ARENYS DE MAR, AMB CARÀCTER INTERÍ.
Primera.- Objecte, forma d'accés i procediment de selecció. L'objecte de la present convocatòria és la provisió, pel sistema de concurs oposició lliure de tres places d'agent de la Policia Local, enquadrada dins l'Escala d'Administració Especial, Sots escala de serveis especials, classe policia local, amb una dedicació de 37'5 hores setmanals, dotada amb les retribucions corresponents al grup de titulació C, Subgrup C2 (antic D) i complement de destí 16, amb caràcter interí per a la substitució dels seus titulars amb reserva del lloc de treball i destí.
Les retribucions, dedicació i horari dels aspirants que resultessin seleccionats, en cas de ser nomenats serien les establertes a la Relació de Llocs de treball.
El nomenament del funcionari serà de caràcter interí per a ocupar el lloc de treball en substitució del funcionari que gaudeixi del dret de reserva de plaça i destí mentre aquest no s'incorpori. El període de prova serà de tres mesos en el què es podrà deixar sense efectes el nomenament del funcionari interí si aquest no s'adequa al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball.
Les funcions de l'agent de policia, nomenat funcionari interí, seran les establertes a l'article 34.2 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals.
Segona. Condicions per participar a la convocatoria. Per a ser admès a la realització de les proves selectives al lloc convocat serà necessari que els aspirants reuneixin a la data de finalització del termini per a la presentació d'instàncies els següents requisits i condicions, que hauran de mantenir durant el procés selectiu:
a) Tenir ciutadania espanyola, d'acord amb la legislació vigent.
b) Haver complert 18 anys d'edat i no excedir dels 45 anys abans de finir el termini de presentació d'instàncies.
c) No patir cap malaltia o defecte físic ni psíquic que impedeixi el desenvolupament de les corresponents funcions.
d) No haver estat condemnat per cap delicte. No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques per sentència ferma.
e) No trobar-se en cap de les causes d'incapacitat o incompatibilitat previstes en la legislació vigent sobre la matèria.
f) Compromís d'acceptar la dedicació exclusiva o plena que els pugui ser exigida, assistir als cursos d'especialització que la Corporació cregui adients i exercir les funcions encomanades.
g) Estar en possessió del títol de Graduat Escolar, Formació Professional de Primer grau o altres titulacions acadèmiques equivalents o superiors.
h) Tenir una alçada mínima de 1,65m les dones i 1,70m els homes.
i) Estar en possessió dels permisos de conduir A i B  i de l'autorització per poder conduir vehicles prioritaris (BTP). 
j) Estar en possessió del certificat de nivell Intermedi de català (B2) expedit per la  Secretaria de Política Lingüística, superior o equivalent, o documentació que acrediti haver superat una prova o un exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell o superior a l'exigit en algun procés de selecció per a l'accés a la condició de funcionari públic.
Els aspirants que no ho acreditin en el moment de presentar la instància hauran de realitzar la prova de català a què es refereix la base 7a.
Com a annex II a les presents bases figura un model de declaració jurada als efectes de facilitar la tasca de verificació de les condicions dels aspirants.
Tercera. Presentació de Sol·licituds. 3.1 Lloc i forma de presentación. La sol·licitud per prendre part en la convocatòria s'ha d'adreçar a l'Alcalde de la Corporació i es presentarà, conjuntament amb la documentació necessària,  al Registre General d'aquest Ajuntament, de dilluns a divendres i de 8.30 a 14 hores, o es poden trametre pels altres mitjans previstos a l'art. 38.4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions publiques i procediment administratiu comú. En el cas que l'aspirant utilitzi aquesta segona opció haurà de remetre un correu electrònic el mateix dia, fent constar aquest fet a l'adreça de recursos humans de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, rrhh@arenysdemar.cat, o bé mitjançant un fax al Tel. 93 7957031, amb enviament de còpia del reguards de tramesa i del pagament dels drets d'examen, on consti el dia.
Sense la concurrència d'ambdós requisits, la documentació no serà admesa si la sol·licitud es rep en aquest Ajuntament desprès del termini de presentació d'instàncies.
3.4 Termini de presentación. El termini de presentació de sol·licituds per prendre part en el procés selectiu serà de 10 dies hàbils comptats a partir del dia següent de la publicació de la convocatòria i bases al DOGC. {del 4 al 16 de desembre de 2015, a.i.}
Els aspirants hauran d'aportar abans de l'inici de la prova d'aptitud física, un certificat mèdic oficial en el qual es faci constar que l'aspirant reuneix les condicions físiques necessàries per a portar a terme la prova d'aptitud física establerta a l'apartat tercer de la base setena d'aquests mateixes bases. La no presentació del certificat comporta l'exclusió automàtica de l'aspirant del procés selectiu.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia