jueves, 3 de diciembre de 2015

4 llocs de Direcció 2, en diverses àrees de l'Ajuntament de Barcelona.

...................................................
7. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS . Les persones que desitgin participar a l’esmentada convocatòria disposen d’una sol·licitud de participació normalitzada que trobaran al web de l’Ajuntament de Barcelona http://www.barcelona.cat clicant l’espai “ajuntament.barcelona.cat” i, posteriorment, entrant a l’apartat “oferta pública” situat a la capçalera d’aquest espai.
Aquesta sol·licitud degudament complimentada l’hauran de presentar al Registre General o a qualsevol dels registres desconcentrats de l’Ajuntament de Barcelona, o en qualsevol de les formes previstes en l’art. 38.4 de la llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la llei 4/1999, de 13 de gener, en el termini de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació del present anunci al DOGC. {del 4 al 16 de desembre de 2015, a.i.}
... Registre General de l’Ajuntament, plaça St. Jaume 1, 08002 Barcelona, ...

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia