jueves, 3 de diciembre de 2015

1 Tècnic Auxiliar en gestió cultural, adscrita a l’Àrea de Comunicació i Màrqueting, grup de classificació C1, de la plantilla de personal laboral del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona.

Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona  ANUNCI sobre cobertura d'una plaça.
En compliment del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals, s’ha publicat en el BOPB de 30 de novembre de 2015, les bases reguladores de la convocatòria I 05/2015 PI, per a la cobertura amb caràcter interí i per promoció interna, d’una plaça de Tècnic Auxiliar en gestió cultural, adscrita a l’Àrea de Comunicació i Màrqueting, grup de classificació C1, de la plantilla de personal laboral del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona.
El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de vint dies naturals, a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. {del 4 al 23 de desembre de 2015, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia