martes, 1 de diciembre de 2015

borsa de treball de monitor/a (concurs lliure), grup C1, del Programa d'Atenció a Menors que presta l'Entitat Pública Empresarial “Empresa de Servicis de Paiporta” (ESPAI).

Ajuntament de Paiporta
Edicte de l'Ajuntament de Paiporta sobre convocatòria del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball com a personal laboral mitjançant sistema de concurs lliure per al lloc de treball de monitor/a, enquadrat en el grup C1, del Programa d'Atenció a Menors que presta l'Entitat Pública Empresarial “Empresa de Servicis de Paiporta” (ESPAI).EDICTEEl Consell d'Administració de l'Entitat Pública Empresarial “EMPRESA DE SERVICIS DE PAIPORTA” (ESPAI) en la seua sessió del dia 12 de novembre de 2015 va aprovar les bases que han de regir la convocatòria del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball com a personal laboral mitjançant sistema de concurs lliure per al lloc de treball de monitor/a, enquadrat en el grup C1, del Programa d'Atenció a Menors que presta l'Entitat Pública Empresarial “EMPRESA DE SERVICIS DE PAIPORTA” (ESPAI), i formació d'una borsa de treball.Les sol·licituds de participació d'aquest procés hauran de presentarse en el Registre General de l'Ajuntament en horari de 08:30 a 14:00 hores en el termini de deu dies naturals a comptar des del següent a la publicació d'aquest Edicte en el B.O.P. {del 2 a l' 11 de desembre de 2015, a.i.}, o per la forma determinada en l'article 38.4 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.La instància haurà de contenir declaració de reunir tots els requisits de les Bases, i acompanyaran a la mateixa la relació de mèrits que desitja fer valdre en el concurs degudament acreditats.Les bases es troben exposades en el Tauler d'edictes de l'Ajuntament, i en el Tauler d'anuncis de l'E.P.E. “Empresa de Servicis de Paiporta” (ESPAI).
www.paiporta.es  -  http://www.espaiporta.com/

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia