miércoles, 2 de diciembre de 2015

borsa de treball de places d’agent de la Policia Local (C2) com a funcionaris interins. Ajuntament de Caldes d'Estrac (Barcelona)

Primera.- Objecte de la convocatòria. La selecció, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, per la creació d’una borsa de treball d’agents de la policia local de Caldes d’Estrac, com a funcionaris interins.
És objecte de la convocatòria establir una borsa de treball per a la cobertura de les necessitats de funcionaris interins d’agents de la policia local, enquadrada dins el grup d’administració especial, sots-escala de serveis especials, agent.
La provisió de l’esmentat lloc de treball s’efectuarà mitjançant concurs-oposició de selecció i es regularà pel contingut d’aquestes bases i supletòriament pel Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals, publicant-les en la seva totalitat al Butlletí Oficial de la Provincia.
Segona.- Característiques i funcions del lloc de treball. El lloc de treball objecte d’aquesta convocatòria té les característiques següents: Cos: Policia Local de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac
Escala: Bàsica
Categoria: Agent
Grup de classificació: C2
Les funcions atribuïdes a aquests llocs de treball són les que puguin ser encomanades d’acord amb la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, i altres normes de caràcter legal o reglamentari.
Tercera.- Condicions dels/de les aspirants. Per a ser admès/a i, en el seu cas, prendre part en el procés selectiu, els/les aspirants hauran de reunir amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, els següents requisits:
a) Tenir ciutadania espanyola, d’acord amb la legislació vigent.
b) Haver complert 18 anys i no superar l’edat màxima de jubilació.
c) Tenir una alçada mínima de 1,60 m les dones i 1,70 m els homes.
d) Estar en possessió del títol de graduat/da en educació secundària, graduat/da escolar o equivalent, tècnic/a corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic/a auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d’equivalent o superior.
e) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria
f) No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que l’aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
g) Estar en possessió dels permisos de conducció de les classes A-2 i B, i no trobar-se en situació de suspensió del permís.
h) No trobar-se afectat/da per causa d’incompatibilitat establerta per la Llei 53/84, de 26 de desembre.
Totes aquestes condicions s’han de complir el darrer dia de presentació de sol·licituds. 
Quarta.- Presentació de sol·licituds. Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives han de presentar una sol·licitud signada per la persona interessada, dirigida a l’Alcalde- President de la Corporació.
Lloc de presentació: a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, Plaça de la Vila, s/n. 08393 Caldes d’Estrac; oac@caldetes.cat, núm. de telèfon 937910 005 i de fax 937912608.
Si el darrer dia del termini fos inhàbil, el dissabte no es considera com a tal, s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.
Les sol·licituds també es podran enviar per correu. Les presentades en les Oficines de Correus, es lliuraran en aquestes dependències, abans de la finalització del termini de presentació d'instàncies, en sobre obert, per ser datades i segellades les instàncies pel funcionari de Correus. Només així s'entendrà que van tenir la seva entrada el dia de la seva presentació a Correus.
Termini de presentació: vint dies naturals, a comptar des del dia següent de la darrera de les publicacions de l'anunci de convocatòria.{del 3 al 22 de desembre de 2015, a.i.} La resta d’anuncis del procés de selecció es faran públics únicament en el tauler d’anuncis de la corporació, i en la pàgina web de l’Ajuntament.  [www.caldetes.cat/]
La presentació de la sol·licitud fora de dit termini comporta l’exclusió de l’aspirant.
Les bases de la convocatòria i la sol·licitud es podran recollir al Registre General de l’Ajuntament.
Les sol·licituds aniran acompanyades de la documentació següent:
-Currículum de l’aspirant que haurà de contenir, a més de les dades que es valorin, els documents acreditatius dels mèrits al·legats i dels requisits exigits.
-Fotocòpia del DNI.
- Fotocòpia del títol acadèmic.
- Fotocòpia del permís de conduir de les classes A-2, B i de l’autorització per poder conduir vehicles prioritaris (BTP).
- Fotocòpia del certificat de nivell B de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent, en cas de posseir-lo.
Si alguna de les sol·licituds presenta algun defecte, es requerirà a l’interessat/ada per tal que en un termini màxim de deu dies esmeni la deficiència o acompanyi els documents preceptius amb l’advertiment de què, si no ho fa, es procedirà sense cap altre tràmit, a l’arxiu de la seva sol·licitud i serà inclòs en la llista de possibles aspirants exclosos/es.
Els aspirants han de manifestar en aquest document que reuneixen totes i cada una de les condicions exigides a la base tercera i es comprometen a prestar jurament o promesa tal com estableix l’article 6 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia