jueves, 3 de diciembre de 2015

1 mestre/a especialitzat en audició i llenguatge o educació especial; i borsa de treball . Ajuntament de Vallirana (Barcelona)

BASES QUE HAN DE REGIR LA SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, D’UNA PLAÇA DE MESTRE/A ESPECIALITZAT EN AUDICIÓ i LLENGUATGE o EDUCACIÓ ESPECIAL VACANT A LA PLANTILLA DE L’AJUNTAMENT DE VALLIRANA EN RÈGIM DE PERSONAL LABORAL FIX, i LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL TEMPORAL AMB AQUESTA CATEGORIA.
1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA . L’objecte de la present convocatòria és regular la cobertura d’un lloc de treball de mestre/a especialitzat en audició i llenguatge o en educació especial, en règim de personal laboral fix, vacant a la plantilla de l’Ajuntament de Vallirana, pel procediment de Concurs Oposició; i la creació, d’una borsa de treball per a la contractació de personal temporal amb aquesta categoria, per un període d’una any des de la finalització del procés selectiu, prorrogable un any més.
La jornada de treball estarà supeditada a les necessitats del servei, la retribució i característiques seran les corresponents al lloc de treball que s’ocuparà. El grup de titulació és A subgrup A-2 segons la Disposició Transitòria Tercera de l’EBEP.
La modalitat del contracte serà per temps indefinit regulat per l’article 15 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut dels Treballadors, segons la redacció de la Llei 63/1997, de 26 de desembre, ampliat per l’apartat deu de l’article primer de la Llei 12/2001, de 9 de juliol.
S’estableix un període de prova de 6 mesos d’acord amb l’article 14 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març.
La missió del lloc de treball és la de prevenir, detectar, avaluar i fer el seguiment de problemes relacionats amb el llenguatge i la comunicació i donar suport als professors i famílies dels nens/es amb problemes de parla o trastorns més específics per afavorir el seu desenvolupament.
Les funcions genèriques del lloc de treball són:
1. Identificar les necessitats de suport específic dels alumnes i col·laborar en la concreció del pla d'intervenció.
2. Col·laborar amb els tutors en l'elaboració dels plans individualitzats, quan l'alumne ho requereixi, i en la preparació d'activitats i materials didàctics que facilitin l'aprenentatge d'aquests alumnes i la seva participació en les activitats del grup.
3. Impartir les activitats i programes específics que es requereixin.
4. Col·laborar en el seguiment i l'avaluació d'aquests alumnes.
5. Contribuir en col·laboració amb les famílies al desenvolupament personal dels alumnes.
6. Informar periòdicament a les famílies sobre el procés evolutiu.
7. Col·laborar en la recerca, experimentació i millora continua dels processos d’ensenyament.
8. Assistència a reunions amb altres professionals (EAP, CDIAP,...)
2. CONDICIONS I REQUISITS DELS/DE LES ASPIRANTS
a) Ser ciutadà/ana espanyol/a o tenir la nacionalitat d'algun dels estats membres de la Unió Europea o tenir la nacionalitat de qualsevol dels altres estats en els quals, en virtut dels tractats internacionals signats per la Unió Europea i ratificats per l’Espanya, els sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors en els termes en què s’hagi definit en el tractat constitutiu de la Unió Europea, sens perjudici de l’establert en l’article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
També podran ser admesos/ses els nacionals de països diferents als que formen part de la Unió Europea, els /les quals hauran d’aportar permís de residencia i treball, d’acord amb la normativa vigent. Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de demostrar coneixements suficients de castellà i català; s’exigirà la superació de proves amb aquesta finalitat.
b) Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de demostrar coneixements suficients de castellà i català; s’exigirà la superació de proves amb aquesta finalitat.
c) Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
d) Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques el compliment de les condicions especifiques per a l’exercici de les funcions s’entén referit al fet de no patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l’exercici de les funcions pròpies de la plaça a proveir.
e) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a feines o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les que desenvolupen en cas del personal laboral, del que hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública.
f) Estar en possessió del diplomatura de mestre/a especialitzat en audició i llenguatge (equivalent a la titulació de logopeda) o estar en possessió de la diplomatura de mestre/a especialitzat en educació especial.
g) Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (certificat C) de la Secretària de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o un dels reconeguts per aquesta com a equivalents.
h) Estar en possessió del permís de conducció de la classe B
Tots els requisits enunciats a la base segona han estar acreditats en la data de finalització de presentació de les sol·licituds
2. FORMA i TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES . Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives han de presentar una sol·licitud adreçada a l’Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de Vallirana, de conformitat amb el que disposa l'article 38 de la Llei del Règim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú, sens perjudici dels altres mitjans previstos a la norma.
Les sol·licituds, demanant prendre part en el concurs oposició, en les quals els/les aspirants faran constar que reuneixen les condicions exigides en les presents bases, per ocupar una plaça de mestre/a especialitzat en audició i llenguatge o en educació especial, que es publicaran íntegrament en el taulell d’anuncis i la pàgina web de l’Ajuntament.
Les sol·licituds s’han de presentar en el registre d’entrada d’aquest Ajuntament, o mitjançant instància telemàtica a través del programa e-tram de l’Administració Oberta de Catalunya, o també mitjançant el procediment de correu certificat, que regula l’article 38.4 de la Llei 30/1992.
El termini per presentar sol·licituds, serà de vint dies naturals a partir de l’endemà de la darrera publicació de la convocatòria corresponent al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya {del 3 al 22 de desembre de 2015, a.i.} o al Butlletí Oficial de la Província.
La presentació de les sol·licituds fora de l’esmentat termini comporta l’exclusió de l’aspirant.
Els/les aspirants discapacitats/des han de fer constar en la sol·licitud aquesta condició, així com les adequacions de temps i mitjans materials específics que sol·liciten per realitzar les proves.
Només es tindran en compte aquelles sol·licituds relatives a adaptacions que tinguin relació directa amb la prova a realitzar; correspon al tribunal qualificador resoldre sobre l’oportunitat i concreció de l’adaptació en funció de les circumstancies especifiques de cada prova selectiva.
Els/les aspirants satisfaran els drets d’examen, fixats en la quantia de trenta-dos euros amb trenta-nou cèntims (32,39 €). El pagament de la taxa d’inscripció prevista a l’Ordenança Fiscal núm. 26 d’aquest Ajuntament serà abonada mitjançant ingrés en el núm. de compte del Banc de Sabadell ES92-0081-0064-7800-0122-1131 i s’haurà d’acreditar en el moment de presentació de la sol·licitud, mitjançant fotocòpia, el pagament de l’esmentada taxa aportant el rebut o comprovant bancari.
Gaudiran d’una exempció del 75% aquells aspirants que acreditin estar en situació d’atur (8,10 €).
L’import de la taxa solament serà retornat en el supòsit de que no s’admeti l’aspirant en el procés selectiu.
La manca de pagament o el pagament incomplet de la taxa determina l’exclusió de l’aspirant.
Per ser admès/essa en les proves selectives n'hi ha prou que els/les aspirants manifestin en la sol·licitud que compleixen tots els requisits exigits a la Base segona, sempre referits a la data d’expiració del termini assenyalat per a la presentació de les sol·licituds, i no cal que hi adjuntin els documents originals acreditatius d’aquests requisits, sens perjudici de l’acreditació posterior, al final del procés selectiu.
A l’efecte procedent, l’autoritat convocant pot demanar l’acreditació dels requisits necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer els/les aspirants, els/les quals podran ser exclosos/es motivadament de la convocatòria en qualsevol moment si no compleixen els requisits.
Si alguna de les sol·licituds te cap defecte esmenable, aquesta circumstancia es comunicarà a l'/a la interessat/ada, a fi que en un termini de deu dies l'esmeni, de conformitat amb l'article 71 de la LRJPAC.
La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de:
- Currículum Vitae de l’aspirant
- Fotocòpia del DNI o, si s’escau, passaport.
- Fotocòpia de la titulació exigida en la convocatòria,
- Fotocòpia dels mèrits i les circumstàncies al·legades que s’hagin de tenir en compte en la valoració de mèrits, com l’experiència professional (contractes i informe de vida laboral) i la formació (certificats de formació) sense que el tribunal qualificador en pugui valorar d'altres que no siguin aportats en aquest moment de presentació de les instàncies.
- Certificat de nivell de suficiència de català (C) encara que estigui convalidat per estudis.
Tots els documents s’han de presentar mitjançant fotocòpies.
Amb la presentació de la instància, els/les aspirants queden assabentats/des i donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per a la gestió del procés selectiu i per a la resta de la tramitació de l’expedient, d’acord amb la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal. Per tal de donar compliment a les obligacions de publicació i notificació, els/les aspirants autoritzen a fer difusió del seu DNI a través de mitjans telemàtics als efectes de donar publicitat de les actuacions del procediment de selecció.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia