miércoles, 2 de septiembre de 2015

1 plaça de biòleg (exp. 2011/187-AC). Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (Barcelona)

Mitjançant Decret emès en data 17 de juny de 2015, i en ús de les facultats conferides per la delegació de competències de Presidència de data 20 de desembre de 2011, el vicepresident executiu en funcions del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola va resoldre convocar, de conformitat amb el que preveu l’article 55 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, el procediment selectiu del torn lliure per a la provisió d’una plaça de personal funcionari, de l’escala d’administració especial, subescala tècnica, grup professional A, subgrup A1 (Biòleg), inclosa a l’oferta pública d’ocupació del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola de l’any 2011.
Les bases íntegres d’aquesta convocatòria han estat publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona amb número de registre 022015017560 de data 6 de juliol de 2015, i romanen a disposició de les persones interessades a les oficines del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola: Carretera de l’Església, 92; 08017-Barcelona; resten exposades al tauler d’anuncis del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, i poden ser consultades a la pàgina web http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/convocatories-de-seleccio.
El termini de presentació d’instàncies és de vint dies naturals, comptadors a partir del dia següent a la publicació d’aquest anunci i en el Butlletí Oficial de l’Estat. En cas que la publicació no fos simultània, l’inici del còmput del termini de vint dies naturals es produirà a partir de la data de la darrera publicació oficial. En el supòsit que el darrer dia sigui inhàbil o dissabte, s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.
Les sol·licituds per tal de prendre part al citat procés selectiu es presentaran mitjançant instància, de 8 a 15 hores, a la seu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola: carretera de l’Església, 92, 08017 - Barcelona; telèfon 93 280 06 72.
Les instàncies també podran presentar-se en la forma que determina l’article 38 de la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener).
D’acord amb allò previst a l’article 27 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, es podrà presentar la documentació requerida per mitjans electrònics. En aquest cas, els interessats hauran d’enviar la documentació adjuntant-la mitjançant correu electrònic a l’adreça secretaria@parccollserola.net. En aquest cas, és imprescindible que el document corresponent a la sol·licitud d’admissió al procés selectiu sigui signat fent servir els sistemes de signatura electrònica incorporats al Document Nacional d’Identitat o bé fent servir algun sistema de signatura electrònica avançada que permeti identificar i autenticar el document.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia