viernes, 4 de septiembre de 2015

1 plaça d'oficial de primera pintor temporal. Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita (Tarragona)

Mitjançant resolució de l'Alcaldia de 18 d’agost de 2015, s’ha convocat el procés selectiu per proveir una plaça d’oficial primera pintor, laboral temporal, mitjançant la modalitat de contracte de durada determinada – contracte de relleu a temps parcial (75% jornada) per cobrir un contracte de jubilació parcial.
Les bases d'aquest procés selectiu s'han publicat íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 198, de 26 d’agost de 2015.
S'exposa al públic perquè dintre del termini de vint dies naturals comptats des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya es puguin presentar les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu i fer les reclamacions que es creguin convenients.{del 3 al 22 de setembre de 2015, a.i.}
Els successius anuncis relacionats d’aquesta convocatòria es publicaran al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis de la Casa de la Vila i al web municipal (larapita.cat).

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia