viernes, 4 de septiembre de 2015

1 tècnic mitjà d'administració general (joventut) amb caràcter de funcionari interí. Ajuntament d'Arenys de Munt (Barcelona)

En data 28/08/2015, han estat publicades al BOP de Barcelona les bases que regiran el concurs oposició lliure per cobrir interinament durant sis mesos un lloc de treball de tècnic de grau mig destinat a serveis personals (Joventut), funcionari d’administració general, grup A2, nivell 17, dins del personal funcionari de l’Ajuntament d’Arenys de Munt.
Les mateixes s’exposen al públic per termini de vint dies naturals, comptats a partir de la seva publicació al DOGC, per tal que es puguin presentar les instàncies per a prendre part en el procés selectiu. {del 3 al 22 de setembre de 2015, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia