lunes, 7 de septiembre de 2015

5 places de professorat ajudant doctor/lector, en règim laboral (relació 62). Universitat de Lleida

Convocar concurs públic per cobrir les places de professorat lector, que figuren a l’annex 3 d’aquesta convocatòria i que es regiran per les bases que figuren a l’annex 1.
ANNEX 1  - BASES DE LA CONVOCATÒRIA
1. Característiques de les places. La selecció de professorat es farà per concurs públic entre persones de qualsevol nacionalitat que compleixin els requisits legals de capacitat establerts a la LOU. La decisió selectiva s’ha de basar en criteris acadèmics, i els òrgans de selecció s’han d’ajustar estrictament als principis d’especialitat, valoració de mèrits i objectivitat.
El professorat lector és el professorat ajudant doctor, i és contractat per la Universitat amb l’objecte de desenvolupar tasques docents i de recerca, en la fase inicial de la seva carrera acadèmica.
2. Requisits dels candidats. 2.1. Caràcter general
a) Nacionalitat. D’acord amb el que estableix l’article 45 de la LUC, podran participar en aquesta convocatòria ciutadans de qualsevol nacionalitat. Els ciutadans estrangers no comunitaris i les persones que no puguin ser incloses en l’àmbit d’aplicació dels tractats internacionals, celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, hauran de disposar del permís de treball i de residència abans de la formalització dels corresponents contractes.
b) Edat. Tenir l’edat mínima exigida per la normativa vigent i no haver superat l’edat de jubilació.
c) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física i/o psíquica que sigui incompatible amb el desenvolupament normal de les funcions docents.
d) No estar separat, per causa d’expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni estar inhabilitat per al desenvolupament de les funcions públiques.
e) Acreditar el grau de coneixement lingüístic de la llengua catalana amb el nivell de suficiència (Nivell C1) de la Generalitat de Catalunya o equivalent. Aquestes equivalències estan publicades a la pàgina web de concursoshttp://www.udl.es/serveis/personal/PDI/Concursos/Contractats.html
Tot això sens perjudici de les peculiaritats que es puguin establir en concret per a cada plaça, segons consta a l’annex 3 per a cadascuna d’elles.
f) Els candidats i candidates que no hagin cursat estudis oficials a l’estat espanyol, o en altres països que tinguin l’espanyol com a llengua oficial, hauran d’acreditar, a més, el coneixement suficient de la llengua espanyola, amb els mitjans següents:
- Diploma Espanyol com a llengua estrangera expedit per l’Instituto Cervantes (nivell intermedi o equivalent)
- Certificat que acrediti que l’aspirant ha participat i ha obtingut plaça en processos anteriors de selecció i d’accés de professorat per accedir a una universitat en què havia establerta una prova d’espanyol del mateix nivell o superior.
Tot això sens perjudici de les peculiaritats que es puguin establir en concret per a cada plaça, segons consta a l’annex de cadascuna d’elles.
Per aquells aspirants que no puguin acreditar documentalment el nivell de suficiència catalana i/o castellana, l’Institut de Llengües de la Universitat de Lleida organitzarà un test de nivell per tal que els aspirants puguin examinar-se, a efectes exclusivament, d’aconseguir el nivell de suficiència exigit en aquesta convocatòria.
2.2. Caràcter específic
a) Estar en possessió del títol oficial de doctor, o la homologació o reconeixement del corresponent títol estranger d’acord amb la normativa vigent.
b) Disposar de l’informe favorable de l’òrgan competent d’avaluació externa, als efectes de l’avaluació positiva establerta per l’article 50 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.
2.3. Les condicions per poder ser admesos al concurs s’han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s’han de continuar complint durant tot el procés selectiu. 
3. Sol·licituds. 3.1. Els interessats que compleixin els requisits establerts i que desitgin participar en aquest concurs, hauran de dirigir una sol·licitud al rector de la Universitat de Lleida, segons el model de l’Annex 2. Aquest document es pot obtenir al Servei de Personal de la UdL o descarregar-lo de la pàgina web de concursos, adreça 
http://www.udl.cat/serveis/personal/PDI/Concursos/Contractats.html.
3.2. Les persones que desitgin optar a més d’una plaça hauran de presentar una sol·licitud, individual i independent, per a cadascuna d’elles i adjuntar-hi, en cada cas, la documentació corresponent.
3.3. Les sol·licituds s’han de presentar al Registre General de la Universitat de Lleida, ubicat a l’Edifici del Rectorat (Plaça Víctor Siurana, 1, 25003 de Lleida) o als Registres Auxiliars de la Universitat, en els horaris que s’indiquen a l’enllaç: http://www.udl.cat/serveis/registre.html
També es podran trametre per qualsevol dels mitjans que estableix la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
3.4. El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC. {del 5 al 24 de setembre de 2015, a.i.}
ANNEX 2
Sol·licitud d’admissió a la convocatòria de places de professorat ajudant doctor/professorat lector.
(Vegeu la imatge al final del document)

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia