lunes, 7 de septiembre de 2015

borsa de treball: Administratiu/va comptable (C1). Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues (Barcelona)

La Junta de Govern Local de 28 d’abril de 2015 va aprovar les Bases específiques que han de regir la convocatòria per a la formació d’una borsa de treball per a contractacions laborals temporals en la categoria d’administratiu/va per a la Comptabilitat Municipal
El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{}
Es publica el contingut íntegre de les bases, que és el següent:
BASES ESPECÍFIQUES PER A LA FORMACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL D’ADMINISTRATIU/VA PER A LA COMPTABILITAT MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT SESGARRIGUES
1. Objecte de la convocatòria. 1.1- L'objecte d'aquestes bases és regular la creació i funcionament d’una borsa de treball, amb la finalitat de contractar personal, en règim laboral temporal, per a substituir, en els supòsits de màxima urgència, l’administrativa que porta el suport comptable, amb dret a reserva de lloc de treball, per possibles baixes per incapacitat temporal (IT), i/o per altres incidències, perquè el funcionament normal del servei no es vegi afectat per aquestes circumstàncies.
Aquestes bases també es regeixen per les Bases generals per la creació i funcionament de les borses de treball per a contractacions laborals temporals i/o nomenaments d’interins/es de l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, aprovades pel Ple de 18 setembre de 2013.
1.2- El lloc de treball està dotat amb les retribucions corresponents, amb jornada laboral completa d’acord amb el conveni del personal laboral de la corporació i de la legislació vigent.
En els casos de contracte a jornada parcial s’aplicarà la regla de proporcionalitat prenen com a referència una jornada completa.
1.3- Funcions bàsiques dels llocs de treball.
Als efectes de facilitar la valoració de l’apreciació de la capacitat, el concurs de mèrits i d'orientar el contingut de l'entrevista, s'enumeren tot seguit les funcions bàsiques de cada una de les categories objecte de la convocatòria.
Convocatòria
Denominació
Categories
2015/02Administratiu/va per a la comptabilitat municipalC1
Administratiu/va comptable (C1)
Les funcions genèriques d’aquest lloc de treball són, entre d’altres, les que es detallen a continuació: ...
2. Condicions dels aspirants
Sens perjudici de les condicions establertes a la “base segona” de les Bases generals per la creació i funcionament de les borses de treball per a contractacions laborals temporals aprovades pel Ple de 18 de setembre de 2013, s’exigeixen altres requisits objectius que tinguin relació amb les places convocades. Tots els requisits s’han de complir el darrer dia de presentació de sol·licituds.
- No concórrer en cap causa d’incompatibilitat d’acord amb el que estableix la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’administració de la Generalitat, i la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incomptabilitats del personal al servei de les administracions públiques.
- Posseir el certificat de nivell C de català (nivell de suficiència), de la Secretaria de Política Lingüística, o algun dels títols equivalents. En cas de no acreditar-ho caldrà superar la prova del procés selectiu. La prova de llengua catalana es qualificarà com a apte/a o no apte/a essent, per tant, de caràcter eliminatori.
Llengua castellana: Nivell superior (pels/per les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola).
- Estar en possessió de la titulació mínima exigida:
a) Per a la convocatòria núm. 2015/02 es requereix estar en possessió de la titulació exigida de Batxillerat, Formació Professional de Segon Grau, Cicle Formatiu de Grau Superior o equivalència.
Cas d’invocar una titulació equivalent a l’exigida, correspondrà a l'aspirant adjuntar un certificat lliurat per un òrgan competent que n’acrediti l’equivalència. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, l'aspirant haurà de disposar de la corresponent homologació del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
3. Sol·licituds Els aspirants que desitgin prendre part a la convocatòria hauran de presentar la documentació de conformitat amb l’establert a la “base tercera” de les Bases generals per la creació i funcionament de les borses de treball per a contractacions laborals temporals i/o nomenaments d’interins/es de l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, aprovades pel Ple de 18 setembre de 2013.
- En relació al resguard del pagament dels drets d’examen (base 3.1.4): Els drets d’examen són els fixats a l’Ordenança fiscal núm. 8: Reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.
Epígraf 6. Drets d’Examen en processos de selecció de personal
1. Per participar en un procés de selecció de personal 15,00€
Mèrits aportats i documentats fins el moment en que finalitzi el termini de presentació d'instàncies:
Per tal d’acreditar correctament el temps treballat, ja sigui en l’àmbit privat o en una administració pública, caldrà que de la documentació presentada es desprengui: data d’alta a l’empresa, data de baixa o bé certificar que encara es treballa, tipus d’activitat realitzada i categoria professional.
És, per tant, necessari presentar un certificat de vida laboral, juntament amb un full de salari, contracte, presa de possessió o certificació d’empresa.
En el cas de treball autònom, s’haurà d’acreditar mitjançant còpia compulsada de la llicència fiscal i certificació de cotització al règim autònom o certificació del període d’alta en l’impost d’activitats econòmiques.
Per l’acreditació i valoració dels cursos de formació, caldrà aportar còpia compulsada de la certificació expedida en la qual consti el centre emissor, la denominació del curs, la seva durada expressada en hores lectives.
En el cas que s’al·legui una titulació emesa a l’estranger, la persona aspirant haurà d’aportar certificat oficial de reconeixement o convalidació a Espanya. Tota la documentació que es presenti en llengua estrangera haurà d’anar acompanyada de la corresponent traducció jurada.
Les instàncies presentades a les oficines de correus, es lliuraran en aquestes dependències abans de la finalització del termini de presentació d’instàncies, en sobre obert, per ser datades i segellades les instàncies pel funcionari de Correus. Només així s’entendrà que van tenir la seva entrada en el registre administratiu el dia de la seva presentació a l’oficina de correus. En aquest cas, l’aspirant haurà de remetre un e-mail, dintre del termini de presentació d’instàncies, a l’adreça st.cugats@diba.cat, donant constància d’aquest fet, informant de la convocatòria a la qual es vol participar, la data de presentació i el número de registre de la instància a correus.
El pagament de la taxa es podrà efectuar a qualsevol oficina del Banc de Sabadell o mitjançant gir postal o telegràfic o transferència bancària, i fer el ingrés al compte corrent 0081 0046 16 0001793085. En el resguard de la imposició, cal fer-hi constar el nom i cognoms, l’import de la taxa i el número de convocatòria. Els/les aspirants hauran de presentar, juntament amb la sol·licitud d’admissió el resguard del pagament dels drets d’examen o justificant d’exempció.
Resten exempts del pagament dels drets d'examen els treballadors de l'Ajuntament i les persones que estiguin en situació d'atur. En cas de trobar-se en situació d'atur, serà necessari que acreditin la seva situació mitjançant qualsevol mitjà admès en dret en el termini de presentació de la sol·licitud.
El pagament a l'entitat bancària no substituirà en cap cas el tràmit de presentació, en temps i forma, de la sol·licitud davant l'Administració.
No serà procedent la devolució de la taxa en els supòsits d'exclusió de les proves selectives per causa imputable a la persona interessada.
La manca de pagament, el pagament incomplet de la taxa o la no acreditació a efectes de l’exempció de pagament, determinarà l’exclusió de l’aspirant.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia