martes, 1 de septiembre de 2015

6 places d'agent interí de la Policia Local. (C2). Ajuntament de Calafell (Tarragona)

La Junta de Govern local, en sessió ordinària de data 6 d’agost de 2015, va acordar aprovar les bases que regiran el concurs-oposició lliure per a la selecció de 6 places d’agent de la Policia Local de Calafell, en règim d’interinitat, alhora que la seva convocatòria. 
Les bases que regeixen el procediment, són les següents:
“BASES PER A LA CONVOCATÒRIA D’UN PROCÉS SELECTIU, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, PER A LA SELECCIÓ DE 6 PLACES D’AGENT INTERÍ DE LA POLICIA LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL, INTEGRADES A L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS, CLASSE POLICIA LOCAL, GRUP C2 DE TITULACIÓ
PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA La provisió, pel sistema de concurs oposició lliure, de 6 places d’agent interí de la policia local de Calafell, d’acord amb el supòsit previst en l’article 31.2.a) del Decret 233/2002, enquadrades en l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local, grup de titulació C2, dotades amb les retribucions que corresponguin d'acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent.
Les funcions a desenvolupar són les que els puguin ser encomanades d’acord amb el que estableixen les lletres a), b), d), f), g), h), i), j) i k) de l’article 11 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals, llevat de la protecció de les autoritats i de l’ordenació i la senyalització del trànsit.
Aquesta convocatòria es troba inclosa en l’excepcionalitat que disposa l’article 21.Dos de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015, en tant que es tracta d’una necessitat urgent i inajornable que afecta al funcionament del servei públic essencial com és la seguretat ciutadana en un municipi amb una gran afluència de visitants.
SEGONA.- CONDICIONS DELS ASPIRANTS. Per prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de complir els requisits següents:
a) Tenir ciutadania espanyola, d'acord amb la legislació vigent.
b) Haver complert 18 anys abans que finalitzi el termini de presentació d’instàncies.
c) No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública.
d) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.
e) Tenir una alçada mínima de 1,65 m les dones, i 1,70 m els homes.
f) Estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre equivalent o superior.
g) Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A2 i B. Aquest requisit s’ha de complir, com a màxim, abans del nomenament com a funcionari interí.
h) Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ésser encomanades, d’acord amb el que determina la Llei 16/1991, de 10 de juliol, les disposicions que la despleguin i el Reglament dels cossos de policia local.
i) No trobar-se afectat per causa d'incompatibilitat establerta per la Llei 53/1984, de 26 de desembre.
Totes aquestes condicions s'han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds, a excepció de l’apartat g).
TERCERA.- SOL·LICITUDS. 3.1. Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s'han de presentar al Registre General d’aquest Ajuntament, dins el termini improrrogable de 20 dies naturals, a comptar a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOPT.{del 2 al 21 de setembre de 2015, a.i.}
3.2. Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, en extracte en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. Els restants i successius anuncis de cada convocatòria es faran públics únicament en el tauler d’anuncis de la Corporació, sens perjudici de la seva publicitat a altres mitjans municipals (pàgina web de l’Ajuntament, www.calafell.cat).
3.3. Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s’han d’adreçar a l’Ajuntament de Calafell i s’han de formalitzar en el model normalitzat que s’adjunta en aquestes bases i han d’estar signades per l’aspirant.
3.4. Els aspirants han de manifestar en aquest document que reuneixen totes i cada una de les condicions exigides en la base segona i es comprometen a prestar jurament o promesa tal com estableix l'article 6 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals.
3.5. També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En aquest supòsit l’aspirant haurà de comunicar-ho de forma immediata a l’Ajuntament de Calafell, via fax o email (recursoshumans@calafell.org), adjuntant la còpia del gir postal de pagament de drets d’examen.
3.6. Les sol·licituds han d'anar acompanyades de:
- Un currículum vitae de l'aspirant,
- Còpies compulsades del DNI, dels permisos i dels títols acadèmics exigits a la base segona.
- Còpies compulsades de la documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguin per a la fase de concurs, i
- El justificant de pagament dels drets d’examen.
3.7. Els drets d'examen han de ser satisfets prèviament pels aspirants, que han d'adjuntar el corresponent resguard acreditatiu del pagament en el moment de la presentació de la sol·licitud. La no presentació serà motiu d’exclusió.
3.8. La documentació degudament compulsada per ser valorada en la fase de concurs ha de ser presentada màxim el darrer dia de la presentació de sol·licituds.
3.9. Amb la formalització i presentació de la sol·licitud l’aspirant dóna el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent.
3.10. Els aspirants, en base a la Llei de Protecció de dades, en tots els tràmits del procés de selecció seran nomenats amb les 3 darreres xifres del DNI i la lletra de cada aspirant, així com el número de registre d’entrada a l’Ajuntament de la sol·licitud per participar en aquest procés.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia