martes, 1 de diciembre de 2015

1 tècnic/a informàtic (A2). Ajuntament de Calafell (Tarragona)

bases que regiran el concurs-oposició lliure per a la selecció d’una plaça de tècnic informàtic adscrita al Departament d’Informàtica, en règim d’interinitat, alhora que la seva convocatoria.
Les bases que regeixen el procediment, són les següents:
“BASES PER A LA CONVOCATÒRIA D’UN PROCÉS SELECTIU, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE, PER A LA PROVISIÓ D’UNA (1) PLAÇA DE TÈCNIC INFORMÀTIC, EN RÈGIM D’INTERINITAT, ADSCRITA AL DEPARTAMENT D’INFORMÀTICA DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL
PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció, pel sistema de concurs-oposició lliure, per a la selecció d’una plaça de tècnic/a informàtic adscrita al Departament d’Informàtica, en règim d’interinitat.
El lloc de treball està enquadrat en l'escala d'administració especial, subescala tècnica, classe mitja, grup de titulació A2, dotada amb les retribucions que corresponguin d'acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent.
La missió del lloc de treball és la gestió, administració i optimització de la infraestructura de comunicacions i de servidors centrals municipals, amb les següents funcions:
a) Dissenyar, administrar i optimitzar les Xarxes de Comunicacions.
b) Instal·lar, administrar i optimitzar el maquinari i programari d’equips servidors de l’Ajuntament.
c) Dissenyar, implantar i gestionar els sistemes de seguretat i protecció a utilitzar en les xarxes de comunicacions de l'Ajuntament.
d) Realitzar el monitoratge i control d’aquestes Xarxes de Comunicacions, proposant vies de millora.
e) Dissenyar plans de contingències i de recuperació davant d'eventuals situacions de desastre.
f) Analitzar i resoldre les incidències que es produeixin en les infraestructures de comunicacions municipals gestionades pel departament.
g) Gestionar les ubicacions de Telecomunicacions Municipals,
h) Més les que li puguin ser encomanades d’acord amb la resta de funcions del departament d’adscripció.
Aquesta convocatòria es pot considerar dins de l’excepcionalitat que disposa l’article 21.2 de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015, atès que es tracta d’un lloc de lloc de treball inclòs dins d’un departament intern de planificació i execució de l’estratègia tecnològica de la Corporació, amb l’objectiu d’optimitzar els processos interns i utilitzar de manera eficient els recursos municipals disponibles.
SEGONA.- CONDICIONS DELS ASPIRANTSPer prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de complir els requisits següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació dels treballadors.
b) En qualsevol cas, els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han d’acreditar documentalment la seva nacionalitat.
c) Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de demostrar un coneixement adequat del castellà, tant en l’expressió oral com en l’escrita.
d) Tenir complerts 16 anys d’edat, i no excedir, en el seu cas, de l’edat màxim de jubilació forçosa.
e) Estar en possessió del títol d’enginyeria tècnica o superior en Telecomunicacions o grau en Telecomunicacions.
f) Si es tracta d'un títol equivalent o obtingut a l'estranger, cal aportar l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació i Ciència.
g) No patir cap malaltia o limitació física o psíquica que impedeixi complir les funcions corresponents al lloc de treball convocat.
h) No estar inhabilitat/ada per a l’exercici de les funcions públiques per sentència ferma, ni estar separat/ada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública.
Totes aquestes condicions s'han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds.
TERCERA.- SOL·LICITUDS. 3.1. Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s'han de presentar al Registre General d’aquest Ajuntament, dins el termini improrrogable de 20 dies naturals, a comptar a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOPT.
3.2. Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, en extracte en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. Els restants i successius anuncis de cada convocatòria es faran públics únicament en el tauler d’anuncis de la Corporació, sens perjudici de la seva publicitat a altres mitjans municipals (pàgina web de l’Ajuntament, www.calafell.cat).
3.3. Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s’han d’adreçar a l’Ajuntament de Calafell i s’han de formalitzar en el model normalitzat que s’adjunta en aquestes bases i han d’estar signades per l’aspirant.   ...

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia