lunes, 5 de octubre de 2015

borsa d'auxiliars d'ajuda a domicili amb caràcter laboral temporal. Ajuntament des Migjorn Gran (Menorca-Illes Balears)

BASES ESPECÍFIQUES PER LES QUALS S’HA DE REGIR EL CONCURS DE MÈRITS PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’AUXILIARS D’AJUDA A DOMICILI AMB CARÀCTER DE LABORAL TEMPORAL
1.- Objecte de la convocatòria. És objecte d’aquesta convocatòria la creació d’una borsa de treball d’auxiliars d’ajuda a domicili, mitjançant el sistema de concurs de mèrits.
Els/les aspirants formaran part d’una borsa de treball que els donarà dret, segons l’ordre de puntuació obtingut en el procediment selectiu, a ser cridats per cobrir totes les necessitats de personal que puguin sorgir a l’àrea social, ja sigui en motiu del període estival, substitucions per maternitat, excedències, augment temporal de feina o altres causes. Aquesta borsa es mantindrà vigent per un període de tres anys o fins que es faci una nova borsa.
Aquest borsa deixa sense efecte les anteriors borses.
2.- Condicions i requisits que han de complir els/les aspirants. Per ser admesos al concurs els/les aspirants han de complir els requisits següents:
1. Ser nacional d’un estat membre de la Unió Europea o estranger no membre de la Unió Europea amb permís de residència i treball vigent i adient. D’acord amb allò que estableix la Llei 17/1993, de 26 de setembre, els/les nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea han d’acreditar la seva nacionalitat.
2. Tenir 16 anys complerts el dia que finalitzi el termini de presentació de les sol·licituds.
3. No haver estat separat del servei, mitjançant expedient disciplinari, de cap administració pública, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per al compliment de les funcions públiques. Igualment no estar sotmès a sanció disciplinària o condemna penal que impedeixi en el seu Estat, l’accés a la funció pública si es tracta d’aspirants que no tenguin nacionalitat espanyola, d’acord amb el que estableix el punt a) d’aquestes condicions.
4. No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica que impedeixi el compliment de les funcions corresponents. Els aspirants que tenguin la condició de discapacitat hauran de presentar certificat dels òrgans competents on s’acrediti aquesta condició i si té capacitat per a l’exercici de les feines pròpies del càrrec.
5. No trobar-se inclòs en cap de les causes d’incapacitat previstes a la legislació per al desenvolupament del càrrec.
6. Previ a la contractació, l’interessat/da haurà de fer constar la manifestació de no ocupar cap lloc o realitzar activitat en el sector públic i que no percebre pensió de jubilació, retir o orfenesa.
En cas de realitzar alguna activitat privada, haurà de declarar-ho en termini.
No trobar-se inclòs en cap dels supòsits d’incompatibilitat prevists a la Llei 53/84, de 26 de desembre, d’incompatibilitat del personal al servei de les administracions públiques.
7. Disponibilitat d’incloure dins de la jornada de treball els caps de setmana o festius
8. Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO) o equivalent.
9. Estar en possessió dels títols o habilitacions següents:
  • Tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria” (RD 546/1995)
  • Tècnic/a en atenció sociosanitària (RD 496/2003)
  • Certificat profesionalitat d’atenció socio-sanitaria a persones en domicili (RD 1379/2008)
  • Qualificació professional d'atenció socio-sanitària a persones en domicili (RD 295/2004, de 20 de febrer.
10.   Acreditar els coneixements de llengua catalana corresponents al nivell A2 de la Junta Avaladora. Posat el cas que no es puguin acreditar documentalment els coneixements de llengua dins del termini de presentació de sol·licituds, és farà una prova específica que servirà per acreditar-los i que serà la primera que s’haurà d’efectuar dins de la convocatòria, el resultat de la qual serà “apte” o no apte”. La qualificació de “no apte” implicarà l’eliminació de l’aspirant.
3.- Sol·licituds
Les sol·licituds per a optar al concurs de mèrits d’auxiliar d’ajuda a domicili, adreçades al batle, es presentaran a les oficines municipals, acabant el termini de presentació el dia 23 d'octubre de 2015 a les 14.00 hores, d’acord amb el següentmodel:
-----------------------------------------------, nascut/da a -----------------, província d -----------, dia ----- d -------------- de 19--, domiciliat/a en --------------, província d ------------, carrer ---------------------, núm.-----, telèfon --------, correu electrònic-------------- i titular del DNI núm --------------, havent-se assabentat de la convocatòria del concurs de mèrits per la creació d’una borsa de treballs d’auxiliars d’ajuda a domicili, amb caràcter temporal.
SOL·LICIT ser admès/admesa al concurs de mèrits per la creació de la borsa de treball de AUXILIAR D’AJUDA A DOMICILI i DECLAR que són certes les dades consignades i que complesc les condicions exigides per ingressar-hi, per la qual cosa adjunt la següent documentació justificativa dels requisits exigits a la base segona:
  • Fotocòpia del DNI.
  • Fotocòpia compulsada de les titulacions exigides.
  • Declaració jurada o promesa de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l’Administració Pública, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques.
  • Declaració de no patir cap malatia ni estar afectat per cap límitació física o psíquica que impedeix el compliment de les funcions corresponents.
  • Compromís de disponibilitat de treballar els caps de setmana i/o festius
  • Relació i documents justificatius dels mèrits al·legats (originals o fotocòpies compulsades)
Es Migjorn Gran, d de 2015.
(firma)

Plaça de la Iglesía, 3, 07749 Es Migjorn Gran, Illes Balears
971 37 01 10

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia