viernes, 2 de octubre de 2015

1 enginyer tècnic industrial interí/ina. Ajuntament de Salou (Tarragona)

L’Ajuntament de Salou, per decret del regidor delegat de Serveis Generals número 4135/2015 de data 22 de setembre de 2015, ha convocat un procés selectiu per a l’accés mitjançant concurs-oposició lliure, d’un lloc de treball d’enginyer tècnic industrial interí/na, les bases específiques d’aquesta convocatòria s’han aprovat per Junta de Govern Local, de data 1 de setembre de 2015, les qual es poden consultar al BOPT i al Taulell d’Edictes de la Corporació a la pàgina web de l’Ajuntament de Salou, www.salou.cat.
Les sol·licituds per prendre part en aquest procés selectiu s’han de presentar segons indiquen les bases específiques de la convocatòria, dins el termini de 10 dies naturals, a comptar, a partir de l’endemà de l’última publicació d’aquesta convocatòria al BOPT o de l’extracte al DOGC.{del 3 al 13* d'Octubre de 2015, a.i. }
Els documents necessaris per participar, la manera i lloc de presentar les sol·licituds ho podeu consultar a les bases específiques publicades al BOPT i al Tauler d’edictes de la Corporació.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia