viernes, 2 de octubre de 2015

2 Arquitectes de suport a la redacció del Pla d'ordenació urbanística municipal. Ajuntament de Vic (Barcelona)

Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió de data 26 d’agost de 2015, es van aprovar les bases especifiques que regiran la convocatòria per a seleccionar dos arquitectes adscrits al programa municipal per a l’elaboració de documentació de planejament urbanístic, posteriorment rectificades per acord de la Junta de Govern Local de data 16.09.15.
Per decret de la regidora delegada de recursos humans de data 23.09.15 s’ha resolt convocar l’esmentat procés de selecció, la qual cosa es fa efectiva amb la publicació d’aquest anunci.
El text íntegre de les bases reguladores d’aquest procés de selecció estan publicades al web municipal (www.vic.cat – Seu electrònica/Oferta Pública d’Ocupació).
El termini de presentació de sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria serà de deu dies naturals a partir de l'endemà de l’última publicació d’aquest anunci de convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 2 al 13* d'Octubre de 2015, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia