lunes, 5 de octubre de 2015

3 Agent de la Policia Local (C2). Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita (Tarragona)

Mitjançant resolució de l'Alcaldia de 16 de setembre de 2015, s’han convocat els processos selectius per proveir les places següents, les bases específiques reguladores de les quals van ser aprovades per la Junta de Govern Local, en sessió de 3 de setembre de 2015:
- 3 d’agent de la Policia Local de l’escala d’Administració Especial, subescala Serveis Especials, classe Policia Local, grup de classificació C2, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, en propietat.
- 1 de caporal de la Policia Local de l’escala d’Administració Especial, subescala Serveis Especials, classe Policia Local, grup de classificació C2, mitjançant el sistema de concurs oposició per promoció interna, interinament.
Les bases s’han publicat íntegrament al web municipal 
El BOPT núm. 224, de 28 de setembre de 2015, ha publicat la convocatòria esmentada.
S'exposa al públic perquè dintre del termini de vint dies naturals comptats des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya es puguin presentar les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu i fer les reclamacions que es creguin convenients.{del 6 al 26* d'octubre de 2015, a.i.}
Els successius anuncis relacionats d’aquesta convocatòria es publicaran al tauler d’anuncis de la Casa de la Vila i al web municipal (https://seu.larapita.cat/ofertaPublicaCategoriaPublic/categories).

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia