lunes, 5 de octubre de 2015

1 Agutzil -Peo- per concurs. Ajuntament de Montoliu de Lleida (Segrià-Lleida)

Per decret d’alcaldia 59/15 de data 28 de setembre de 2015 i d’acord amb l’acord del Ple de l’ajuntament de data 29 de juny de 2015 va acordar aprovar les bases reguladores BASES REGULADORES ESPEDIFIQUES QUE HAN DE REGULAR LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL, QUE SERVIRÀ PER PROVEIR UNA PLAÇA DE PERSONAL LABORAL EN CONTRACTE FIX , D’AGUTZIL, DE L’AJUNTAMENT DE MONTOLIU DE LLEIDA
En el Butlletí Oficial de la Província de Lleida de data 05 d’octubre de 2015, es publiquen íntegrament les bases reguladores especifiques , per tal de proveir la plaça de personal laboral en contracte fix d’agutzil de l’ajuntament de Montoliu de Lleida.
Escala d’Administració General
Denominació de la plaça.- Agutzil -Peo-
Número de llocs de treball.- 1
Grup de classificació.- E
Complement de destí.-
Sistema de provisió.- concurs
Situació .- vacant
El termini per presentar sol·licituds finalitza al cap de 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el DOGC. {del 6 al 26* d'octubre de 2015, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia