lunes, 5 de octubre de 2015

2 vigilants municipals (codi 35/2015). Ajuntament del Port de la Selva (Girona)

De conformitat amb el que disposa l’article 286.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 55.2 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, EBEP, es fa públic que al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 188, del dia d’avui 29 de setembre de 2015, es publiquen íntegrament les Bases específiques que han de regir el procés de selecció per cobrir dues places de vigilant municipal i la creació d’una borsa de treball per les substitucions i reforços temporals.
L’anunci de la convocatòria i obertura del termini per a la presentació de sol·licituds de participació en el procés de selecció es publicaran oportunament al BOP de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya {del 6 al 26* d'octubre de 2015, a.i.} i a la plana web municipal  www.elportdelaselva.cat
-------------------------
Primera.- Objecte de la convocatòria. L’objecte de la present convocatòria és la provisió, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure i amb les característiques que s’indiquen a la present convocatòria de dues places de vigilant municipal, enquadrades dins el grup d’administració especial, sots escala de serveis especials, vigilant. La provisió dels esmentats llocs de treball s’efectuaran mitjançant concurs oposició de selecció, i es regularà pel contingut d’aquestes bases.
Tercera.- Condicions dels/de les aspirants. Per a ser admès/a i, en el seu cas, prendre part en el procés selectiu, els/les aspirants hauran de reunir (amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds,) els següents requisits: 
a) Tenir ciutadania espanyola, d’acord amb la legislació vigent. 
b) Haver complert 18 anys i no tenir més de 45. 
c) Tenir una alçada mínima de 1,60 m les dones i 1,65 m els homes. 
d) Estar en possessió del certificat d’escolaritat, o títol equivalent, o superior. En el supòsit que es presenti un títol equivalent als exigits s’haurà de lliurar un certificat expedit per un òrgan competent que acrediti l’ esmentada equivalència. 
e) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria 
f) No tenir causes penals sense extingir, ni estar declarat en rebel·lia. 
g) No haver estat condemnat per cap delicte. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que l’aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial. 
h) No haver estat separat per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública, i no trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques. 
i) Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A i B i de l’autorització per poder conduir vehicles prioritaris (BTP). 
j) No trobar-se afectat per causa d’incompatibilitat establerta per la Llei 53/84, de 26 de desembre.
Totes aquestes condicions s’han de complir el darrer dia de presentació de sol·licituds.
Cinquena.- Termini i lloc de presentació de sol·licituds. Els/les aspirants hauran de presentar la sol·licitud, juntament amb la documentació acreditativa de les condicions exigides al Registre General de l’Ajuntament del Port de la Selva, conforme el model establert per aquest procés. 
El termini de presentació d’instàncies comença l’endemà de la publicació de l’anunci de convocatòria i el termini de presentació de sol·licituds serà de vint (20) dies naturals a comptar des de l’endemà de la darrera publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia