lunes, 5 de octubre de 2015

Borsa de treball temporal de l’Escola Municipal de Música de l’Ajuntament de Tarragona. Dobles especialitats: Llenguatge musical i cançó tradicional; Guitarra clàssica i elèctrica; Guitarra clàssica i cant coral. Una especialitat: Bateria, Llenguatge Musical i Piano, Percussió, Violoncel, Flauta travessera, Cant , Violí , Saxofon, Clarinet , Música per a l’Educació Especial i per a l’Educació Infantil de primer cicle.

El conseller delegat, en data 29 de juliol de 2015, ha acordat la convocatòria i ha aprovat les bases que regiran els processos selectius lliures per a la selecció de personal docent de l’Escola Municipal de Música per tal de cobrir les necessitats temporals de l’Ajuntament de Tarragona, per a donar cobertura a programes de caràcter temporal, les incidències i baixes de la plantilla, per a cobrir places vacants o substitucions en règim d’interinitat, en les següents especialitats:
a) Convocatòria dobles especialitats:
1. Llenguatge musical i cançó tradicional
2. Guitarra clàssica i elèctrica
3. Guitarra clàssica i cant coral
b) Convocatòria una especialitat
1. Bateria
2. Llenguatge Musical i Piano
3. Percussió
4. Violoncel
5. Flauta travessera
6. Cant
7. Violí
8. Saxofon
9. Clarinet
10. Música per a l’Educació Especial i per a l’Educació Infantil de primer cicle
CONDICIONS QUE HAURAN DE REUNIR ELS ASPIRANTS. Per prendre part en el concurs oposició són requisits necessaris, entre d’altres:
a) Tenir complerts 16 anys d'edat.
b) Tenir coneixements de nivell intermedi de català B2 (nivell B).
c) Titulació:
c1) Dobles especialitats: Estar en possessió d’alguna de les titulacions, o reunir les condicions per a la seva expedició, que s’indica a continuació:
1. Llenguatge musical i cançó tradicional: Titulació superior de música, o grau universitari, en l’especialitat de llenguatge musical.
2. Guitarra clàssica i elèctrica: Titulació superior de música, o grau universitari, en l’especialitat de guitarra clàssica.
3. Guitarra clàssica i cant coral: Titulació superior de música, o grau universitari, en l’especialitat de guitarra clàssica.
c2) Una especialitat:
1) Per les especialitats de Bateria, Llenguatge Musical i Piano, Percussió, Violoncel, Flauta Travessera, Cant, Violí, Saxofon i Clarinet, estar en possessió, o reunir les condicions per a la seva expedició, de la titulació superior de música, o grau universitari, de l’especialitat a la qual s’opta.
2) Per a l’especialitat de Música per a l’Educació Especial i per a l’Educació Infantil de primer cicle, estar en possessió, o reunir les condicions per a la seva expedició, de la titulació superior de música o grau universitari, en l’especialitat de Pedagogia, o grau universitari en educació infantil o en educació primària, en les mencions de educació musical i dansa i/o atenció a la diversitat, o Màster en Musicoteràpia.
En cas que la titulació hagi estat obtinguda a l’estranger caldrà que prèviament hagi estat concedida la corresponent homologació pel Ministeri d’Educació.
TERMINI PRESENTACIÓ INSTÀNCIES. El termini de presentació d'instàncies s'obrirà al dia següent de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria a la seu electrònica municipal, i finalitzarà transcorreguts 10 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya. {del 6 al 15 d'Octubre de 2015, a.i.}
Les bases complertes de la referida convocatòria es troben exposades íntegrament a la seu electrònica municipal.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia