sábado, 3 de octubre de 2015

concurs de mèrits per cobrir amb caràcter interí la plaça de Secretaria-Intervenció de l’Ajuntament de Seròs (Lleida)

La Junta de Govern Local, en la seva sessió del dia 16 de setembre de 2015, va acordar convocar concurs de mèrits per cobrir amb caràcter interí la plaça de Secretaria-Intervenció de l’Ajuntament de Seròs, d’acord amb les bases que tot seguit es transcriuen.
BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ A TRAVÉS DE CONCURS-OPOSICIÓ PER COBRIR AMB CARÀCTER INTERÍ LA PLAÇA DE SECRETARI INTERVENTOR DE L’AJUNTAMENT DE SERÒS
PRIMERA. Objecte de la Convocatòria. Trobant-se ocupada per un nomenament accidental el lloc de treball de secretaria-intervenció d’aquesta Corporació, es convoca la selecció de personal, mitjançant concurs-oposició, per tal de formular proposta de nomenament a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya per proveir interinament el lloc de treball de secretaria intervenció de l’Ajuntament de Seròs, fins que el lloc es cobreixi amb caràcter definitiu per un funcionari de carrera.
La provisió d’aquest lloc resulta necessària i urgent, ja que no ha estat possible proveir-la per funcionari d’habilitació de caràcter estatal pels procediments del articles 28, 29 i 30 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya, tot de conformitat amb l’art. 31 de l’esmentada norma que regula els nomenaments interins.
Les tasques bàsiques a realitzar, seran l’exercici de les funcions públiques de secretaria-intervenció que comprèn la fe pública i l’assessorament legal preceptiu, així com les funcions d’intervenció i de control i fiscalització interna de la gestió econòmica i financera.
SEGONA. Condicions d’Admissió dels AspirantsPer a formar part en el procediment de selecció, serà necessari que els aspirants reuneixin en el moment en el que finalitzi el termini de presentació de les sol·licituds, els requisits següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola.
b) Tenir complerts els 16 anys d’edat i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa.
c) Estar en possessió de la titulació exigida per a l’accés a la subescala de Intervenció Tresoreria, que és qualsevol dels següents títols: Llicenciat en Dret, Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració, Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses, Llicenciat en Economia, Llicenciat en Ciències actuarials i financeres o el títol de grau corresponent, o estar en condicions d’obtenir-lo en la data en la qual finalitzi el termini de presentació d’instàncies.
d) No haver estat separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les qual ocupaven en el cas de personal laboral, en el qual hagués estat separat o inhabilitat.
e) No estar afectat per cap dels motius d’incompatibilitat i d’incapacitat dels previstos a la legislació vigent en la matèria.
f) Posseir la capacitat funcional per l’acompliment de les tasques, no patir malaltia o defecte físic o psíquic que impedeixi el normal exercici de les funcions pròpies del nomenament.
g) Acreditar coneixements de llengua catalana equivalents al nivell de suficiència de català (certifical de nivell C) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent d’acord amb el Decret 161/2002 i l’Ordre PRE/228/2004. Les persones aspirants que no acreditin documentalment dit nivell hauran de superar la corresponent prova.
Tots aquests requisits i condicions s’hauran de reunir en el moment de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds. 
TERCERA. Forma i Termini de Presentació d’Instàncies. Les instàncies, dirigides al Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Seròs, es presentaran al registre general de l’Ajuntament, o en la forma prevista en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, durant el termini de 10 dies naturals, a partir de la publicació de la convocatòria en el BOP de Lleida i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 3 al 13* d'octubre de 2015, a.i.} La resta de publicacions es duran a terme en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament i a la plana web de l’Ajuntament www.seros.cat.
Per poder ser admesa, la instància s’acompanyarà de la següent documentació:
a) Sol·licitud adreçada a l’alcaldia.
b) Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat.
c) Original o còpia compulsada dels títols acadèmics.
d) Relació dels mèrits al·legats i puntuació atorgada segons aquestes bases
e) Certificacions, títol o altres documents acreditatius dels mèrits al·legats. No es valorarà cap mèrit que no compti amb la deguda acreditació.
f) Currículum vitae del sol·licitant.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia