sábado, 2 de enero de 2016

2 places d'agent de la Policia Local. Ajuntament de Pineda de Mar (Barcelona)

Ajuntament de Pineda de Mar  ANUNCI sobre publicació al BOP de la convocatòria per a la selecció de dues places d'agent de la Policia Local.
En el BOPB núm. 022015027109, de data 21 de desembre de 2015, es publica el text íntegre de les bases reguladores de la convocatòria, per a la selecció de dues places d'agent de la Policia Local, vacants a la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Pineda de Mar, mitjançant sistema selectiu de concurs-oposició, amb la modalitat d'accés lliure.
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el DOGC {del 31 de desembre de 2015 al 19 de gener de 2016, a.i.}o al Butlletí oficial de l'Estat.
Els successius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria es publicaran únicament al tauler d'anuncis d'aquesta Corporació i a la pàgina web.   www.pinedademar.org

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia