domingo, 10 de enero de 2016

borsa de treball, professionals amb titulació en dret (grup A1). Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat  ANUNCI sobre publicació de les bases de la convocatòria de constitució d'una borsa de treball, professionals amb titulació en dret (grup A1).
En compliment del que disposa l'article 286 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i Règim Local de Catalunya, així com el Decret d'Alcaldia D20150000003166 de data 23 de novembre de 2015 es comunica la publicació al Butlletí Oficial de la Província el passat dia 14 de desembre de 2015 de les Bases específiques i la convocatòria per a la constitució, mitjançant concurs – oposició lliure, d'una borsa de treball de professionals amb titulació de Llicenciatura o Grau en Dret, per a la cobertura de caràcter transitori, com a funcionari o funcionària en règim interí, de places del grup de classificació A, subgrup A-1, i llocs de treball que requereixen per a la seva cobertura aquesta titulació. Alhora es comunica la publicació al web municipal de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, del D20150000003316 de data 4 de desembre de 2015, respecte les Modificacions de les bases específiques abans esmentades.  https://www.santfeliu.cat/

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia